Стохастична модель електрокардіосигналу для задачі діагностики стану серця під час фізичного навантаження

2011;
: pp. 260 - 265
Authors: 

В. Дунець

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, кафедра біотехнічних систем

Розлянуто проблему діагностики функціонального стану серця в автоматизованих діагностичних кардіосистемах, а саме вибір стохастичної математичної моделі для задачі опрацювання електрокардіосигналу під час фізичного навантаження. Викладено спосіб розв’язання цієї проблеми із використанням моделі електрокардіосигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу, у структурі якої поєднано властивості стохастичності та періодичності.

The problem of diagnostics of the functional state of heart is considered in automated diagnostic cardiosystems, namely, choice of stochastic mathematical model for the task of working of electrocardiosignal at the physical loading. The method of decision of this problem is expounded, utillizing the model of electrocardiosignal as the periodically correlated stochastic process, which in it combines properties of stochastic a structure with periodicity.

  1. Драґан Я. Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання коливань (ритмічних процесів) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», № 621, 2008. – С.124–130.
  2. Шакин В.В. Вычислительная электрокардиография. – М.: Наука, 1981. – 166 с.
  3. Баум О.В., Дубровин Д.З. Физико-математическая модель генеза электрокардиограмм // Биофизика. – 1971. – Т.16, №5. – С. 898–903.
  4. Журавлева А.И., Граевская Н.Д. Спортивная медицина и лечебная физкультура / Руководство. – М.: Медицина. 1992. – 432 с.
  5. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. – Львів, ЛДКФ Атлас, 2001. –152 с.
  6. Драган Я. Феномен Є.Слуцького і корені системного аналізу проблеми обґрунтування стохастичної моделі ритміки // Комп’ютерні технології друкарства. – № 14, 2005. – С.89–118.
  7. Драґан Я., Євтех П., Сікора Л., Яворський Б. Періодично корельовані випадкові процеси як адекватні моделі сигналів кратної ритміки природних явищ і технологічних процесів // Комп’ютерні технології друкарства.– 2000. – №4. – С.269– 290.
  8. Драган Я. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сигналів. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. – ХVІ+333 с.