Використання генетичних алгоритмів для апроксимації функцій дійсними поліномами

2011;
: pp. 313 - 318
Authors: 

В. Самотий1,2, У. Дзелендзяк1

1 Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
2 Politechnika Krakowska, katedra Automatyki i Technik Informacyjnych, Polska

Наведено метод апроксимації функцій поліномами з дійсними степенями, в якому підбір степеня здійснюється за допомогою генетичного алгоритму.

The method of approximation of functions by polynomials with real powers, which is the power of selection with a genetic algorithm.

  1. Амосов А.А., Дубинский Ю.А., Копченова Н.В. Вычислительные методы для инженеров: учебн. пособие. – М.: Высш. шк., 1994. – 544 с.
  2. Вакал Л.П., Каленчук-Порханова А.О. Аналітична обробка даних на основі чебишовської апроксимації // Математичні машини і системи. – 2006. –№ 2. – С. 15–24.
  3. Вакал Л.П. Про один підхід до автоматизації процесу вибору типу емпіричної формули // Интеллектуальные информационно-аналитические системы и комплексы. – Киев: Ин-т кибернетики, 2000. – С. 53–62.
  4. Вакал Л.П. Рівномірне кусково-поліноміальне наближення // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2006. – № 5. – С. 53 – 59.
  5. Корнийчук Н.П. Сплайны в теории приближения. – М.: Наука, 1984. – 350 с.
  6. Корнийчук Н.П. Точные константы в теории приближения. – М.: Наука, 1987. – 422 с.
  7. Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю. Комп’ютерна симуляція системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням // Міжвідомчий науково-технічний збірник «Вимірювальна техніка та метрологія» – 2010. – № 71. – С. 51–58.
  8. Шаповалов Ю.І., Смаль Д.Р. Оцінка асимптотичної стійкості лінійних параметричних кіл за допомогою рядів Фур’є // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2010. – № 680. – С. 18 – 20.
  9. De Vore R.A. Nonlinear approximation // Acta numerica. – 1998. – P.51–150.