Аналіз сучасних засобів автоматизації роботи з електронною документацією

2012;
: pp. 395 - 398
Authors: 

П. Жежнич, О. Сопрунюк*, О. Марчик*

Національний університет «Львівська політехніка»,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності

Розглянуто основні засоби автоматизації роботи з електронною документацією, відзначено переваги застосування електронного документообігу в установах та орга- нізаціях. Проаналізовано сучасні програми та системи, які можуть реалізувати застосування електронного документообігу. Відзначено важливість використання автоматизо- ваних систем у туризмі.

The article describes essential automation means of electronic documentation processing, highlights advantages of electronic documentation management use in organizations. Modern programs and systems that can implement the use of electronic documentation organization are analyzed. The importance of automation system use in tourism is highlighted.

 1. Алексенцев А.І. Автоматизація діловодства/ А.І. Алексенцев. – М.: ЗАТ Бізнес–школа «Інтел–синтез», 2004 р. – 240 с. – ІSBN 240–345–136–1
 2. Асєєв Г. Управління сучасним документообігом: теорія, структура, методи/ Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2004. – № 5.– C. 32 – 36.
 3. Баласанян В. Электронный документооборот – основа эффективного управления современным предприятием/ В. Баласанян// Управление персоналом. – 2002. – № 2. – С. 18–21.
 4. Баласанян В. Автоматизация делопроизводства и документооборота: введение в проблему / В. Баласанян// Рынок ценных бумаг. – 1998. – № 16. – С. 25–27.
 5. Бобылева М.П. Вопросы использования элементов электронного документооборота внутри организации / М.П. Бобылева// Делопроизводство. – 2003. – № 2. – С. 14–18.
 6. Гавриш С. Система автоматизації діловодства та електронного документообігу / С. Гавриш // Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2007. –№ 2. – С. 25–31.
 7. Круковский М.Ю. Оценка эффективности систем Workflow / М.Ю. Круковский // Корпоративные системы. – 2007. – № 1. – C. 14 – 18.
 8. Мальська М. Я. Основи туристичного бізнесу: навч. посіб. / М. Я. Мальська, В. В. Худо, В. І. Цибух– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 360 с.
 9. Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу: навчальний посібник / О. Матвієнко, М. Цивін. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 112 с.
 10. Мєшков Д.Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти/ Д.Ю. Мєшков // Архіви України. – 2001. – № 6. – С. 73–87.
 11. Морозов, М. А. Информационные технологии в социально–культурном сервисе и туризме. Оргтехника [Текст]: учебник / М. А. Морозов, Н. С. Морозова. – 2–е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», 2004. – 240 с.
 12. Перехрест Г. Впровадження електронного документообігу: огляд вітчизняних систем / Г. Перехрест// Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2007. – № 6. – С. 38–44.
 13. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України // Вісник Держ. комітету архівів України. – 2003. – Вип. 2 (14). – С. 15–22.
 14. Рудюк В.В. Класифікація електронних документів / В.В. Рудюк. – М., 2002. – С. 25–27.
 15. Силков С.В. Нормативная база и государственное регулирование электронного документооборота / С.В. Силков. – М., 2007. – С. 146–151.
 16. Советов, Б. Я. Информационные технологии [Текст] / Б. Я Советов: учеб. для студ. вузов. – 2–е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2005. – 264 с.