Підходи до побудови екоінфомаційних систем на основі інформаційно-комп`ютерних технологій

2012;
: pp. 277 - 285
Authors: 

В. Заяць

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра загальної екології та екоінформаційних систем

Розглянуто основні підходи до описування та створення екоінформаційних систем на основі дискретних моделей та інформаційно-комп’ютерних технологій.

The paper describes the main approaches to the development of systems based on ekoinformation discrete models and computer technology.

 1. Шарковский С.Ф, Коляда А.Г., Сивак В.В,. Федоренко А.Н. Динамика одномерных отображени. – К.: Наук. думка, 1989.– 216 с.
 2. Заяць В.М. Построение и анализ модели дискрет- ной колебательной системы // Кибернетика и системный анализ. – 2000. – № 4.– С. 161–165.
 3. Заяць В.М. Дискретні моделі коливних систем для аналізу їх динаміки. – Львів: Вид-во УАД, 2011. –278 с.
 4. Заяць В.М. Аналіз динаміки та умов стійкості дискретних моделей коливних систем // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Інформаційні технології та мережі». – 2004. – № 519. – С. 132–142.
 5. Погребенник В., Мельник М., Бойчук М. Екологічний моніторинг: концепції, принципи, системи // Вимірювальна техніка та метрологія. – Львів, 2005. – Вип. 65.– С. 164–171.
 6. Экоинформатика. Теория. Практика. Методы и системы / Под ред. акад. РАН В.Е. Соколова. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 520 с.
 7. Www.dux.ru/eco/handbook/WIN / Растоскуев В.В. Инфор- мационные технологии экологической безопасности, 2000. – 225 c.
 8. Цветков В.Я. Геоинфор- мационные системы и технологии.– М.: Финансы и статистика, 1998.– 228 с.
 9. Інформатизація космічного землезнавства / Під ред. О.І. Калашникова, Л.В. Сивай. – К.: Наукова думка, 2001. – 606 с.
 10. Красовский Г.Я. Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст. – К.: Наук. думка, 2003. – 224 с 
 11. Крета Д.Л., Перминова С.Ю. Особенности синтеза системы картографического обеспечения управления экологической безопасностью в Херсонской области // Ученые записки Таврического национального университета. – Симферополь, 2007.– Т.20 (59), № 1.– С. 90–97.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України № 1198 від 3 серпня 1998 року «Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».– 11 с.
 13. Волошкіна О.С., Перминова С.Ю., Романенко Г.М. До питання розрахунку міграції забруднюючих речовин в межах зон санітарної охорони підземних водозаборів // Екологія і ресурси: Зб. наук. праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2007. – № 16. – С. 69–83.
 14. Заяць В.М, Заяць М.М. Математичний опис системи розпізнавання користувача комп’ютера // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. –2005. – № 2.– С. 146–152.
 15. Фукунага К. Введение в статистическую теорию распознавания. – М.: Наука, 1979. – С. 512.
 16. Zayats V., Ivanov D. Structural method of hand-written text recognition. Pros. International Conf // The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics. – Lviv-Polyana, 12–15 may 2005. Р. 493–494.