Застосування теорії елеґантних обертових симетрій-асиметрій для створення новітніх інформаційних технологій

2012;
: pp. 286 - 294
Authors: 

В. Різник

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Розглядається загальносистемний метод створення ефективних інформаційних технологій на основі використання чудових структурних властивостей «елеґантних» ансамблів обертової симетрії-асиметрії, притаманних реальному простору-часу. Виводяться основні математичні залежності параметрів одно- та багатовимірних структурних моделей для побудови нового класу багатовимірних (векторних) циклічних кодів з оптимальним розподілом вагових розрядів за критерієм кодування векторних даних у полях багатовимірних матриць.

A general systematic method for design of effectiveness information technologies using remarkable structural properties of «elegant» symmetry and asymmetry in real space -time, is suggested. There are showed basic mathematical dependences of parameters of one- and multidimensional structural models for synthesis a new classes of multidimensional (vector data) cyclic codes with optimum distributed of digit weights by encoding criterion of vector data in the multidimensional matrix field.

  1. Вікіпедія. Естетичні категорії www.refine.org.ua/pageid-2461-1.html.
  2. http://translated. by/you/konspekt-lektsii-intellektual-nye-sistemy/original/.
  3. Martin Gardner. Golomb’s Grateful Curve, Life and Other Mathematical Amusements. W.H. Freeman and Company, 1983.
  4. Бандирська О.В. Стандартизація безнадлишкових рядів методом оптимальних структурних пропорцій: Автореф. канд. техн. Наук. – Львів: ДУЛП, 2000.
  5. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів: Вища шк., 1989. – 168 с.