Консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

2013;
: pp. 1 - 6
Authors: 

Ю. Сєров, Т. Чорна

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра соціальної комунікації та інформаційної діяльності

Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Nowadays effective entrants informing on academic specialties and professions is mostly provided by WWW services. The article is devoted consolidated information resource model of Lviv Polytechnic National University career guidance activity.

 1. Хоменко А.П. Використання новітніх інформаційних технологій у профорієнтаційній діяльності соціального педагога / А.П. Хоменко. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/So c_Gum/Vchdpu/ped/2012_96/Khomen.pdf.
 2. Лісовець О.В. Сучасні інформаційні технології у профе- сійній діяльності соціального педагога та практичного психолога: навч. посібник / О.В. Лісовець, О.В. Сватенков. – Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 104 с.
 3. Осадчий В.В. Передумови та технології створення освітніх інтернет-ресурсів / В.В. Осадчий // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. − 2009. − №22–23. − 162−170 с.
 4. Осадчий В.В. Теоретичні аспекти створення інформаційних систем професійного консультування молоді / В.В. Осадчий // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (9). – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 238−243.
 5. Канецкая В.П. Социология коммуникации / В.П. Канецкая. – М., 2000. – С. 78.
 6. Пляшник Л. Робота соціального педагога із профорієнтації учнів / Л. Пляшник // Соціальний педагог. – 2010. – № 1. – C. 53.
 7. Пунина Т.Г. Проектирование и размещение в сети Интернет административных сайтов образовательных учреждений: Учебно- метод. пособие / Т.Г. Пунина. − Режим доступу: http://clubedu.tambov.ru/methodic/2007/ppsite/proje ct/glava1_1.html.
 8. Стеценко Г.В. Інформаційні освітні веб-ресурси / Г.В. Стеценко. – Режим досупу: http://galanet.at.ua/publ/5-1-0-11. 9. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів: Новий світ, 2003. – С. 56–65.
 9. Бабинский А.З. Определение базовых сервисов, разработка методики наполнения и методов реализации образовательных порталов / А.З. Бабинский, А.А. Букатов, В.А. Шапиро, О.В. Шаройко, 2004. – Режим доступу: http://edu.ru/files/books/portals-2003/Bukatov.pdf. 1
 10. Лещев Д.В. Создание интерак- тивного web-сайта: учебный курс / Д.В. Лещев. – Спб.: Питер, 2003. – С. 184−185.
 11. Передерій Л.В. Системне проектування інформаційних систем / Л.В. Передерій. − Режим доступу: http://alma- mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN6/08plvpis.pdf.
 12. Матвієнко О.В. Основи менеджменту інформаційних систем / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін: Навч.посібник. − К.: Центр навчальної літератури, 2005. − С. 65−67.