Обгрунтування принципів побудови та розроблення узагальненої архітектури інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управління енергоефективністю економіки регіону

2013;
: pp. 40 - 51
Authors: 

М. Медиковський, І. Цмоць, М. Подольський*

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління,
*Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

Сформульовано вимоги, обґрунтовано принципи побудови, розроблено узагальнену архітектуру інформаційно-аналітичної системи для оцінювання, прогнозування та управ- ління енергоефективністю економіки регіону, визначено основні функції компонентів.

The requirements have been formulated, principles of construction have been grounded, thegeneralized information-analytical system architecture for evaluation, forecasting and energy efficiency management of regional economy has been developed, the main functions of components have been defined.

 1. Енергоефективність як ресурс інноваційного розвитку / С.Ф. Єрмілов, В.М. Геєць, Ю.П. Ященко, В.В. Григоровський, В.Е. Лір та ін. / Національна доповідь про стан та перспективи реалізації державної політики енергоефективності у 2008 році. – К., НАЕР, 2009. – 93 с.
 2. Медиковський М.О., Демида Б.А, Цмоць І.Г. Принципи побудови інтегрованих автоматизованих систем управління // Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту ISDMCI’2012». – Євпаторія, 2012. – С. 125–127.
 3. Регіональна цільова економічна програма енергоефективності у Львівській області на 2012–2015 роки. http://loda.gov.ua/
 4. Цмоць І.Г. Інформаційні технології та спеціалізовані засоби обробки сигналів і зображень у реальному часі. – Львів: УАД, 2005. – 227 c.
 5. Тарасов В.А., Герасимов Б.М., Левин И.А., Корнейчук В.А. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений: Теория, синтез, эффективность. – К.: МАКНС, 2007. – 336 с.
 6. С.П. Кулицький. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 224 с.
 7. Шаховська Н.Б. Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. – 196 с.
 8. Нейронные сети / С. Хайкин. – М.: Вильямс, 2006. – 1103 с. 8. Чубакова И.А. Data Mining: учеб. пособие. – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 382 с.
 9. Метод застосування стандарту OPC при синтезі систем управління / М. Медиковський, О. Шуневич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2010. – № 663.
 10. Багатокритеріальний метод оцінювання ефективності вітроенергетичної установки / М.О. Медиковський, О.Б. Шуневич // Вісник інженерної академії України. – К., 2010.
 11. Нечітка логіка в моделюванні енергодинамічних режимів / О.Б. Шуневич, М.О. Медиковський // Мат-ли II Міжн. наук.-практ. конф. «Обробка сигналів і негауссівських процесів», 25–29 трав. 2009 р. – Черкаси: тези доп. / Черк. держ. техн. ун-т, 2009. – С. 255–256.
 12. Моделювання енерго- динамічних процесів у системах відновлюваної енергетики / М.О. Медиковський, О.Б. Шуневич // Автоматика-2010: 17 міжнар. конф. з авт. управл., 27–29 вер. 2010 р., Харків: тези доп. / Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Х., 2010.