Методика розроблення структурно-автоматних моделей відмовостійких систем з альтернативними продовженнями випадкових процесів після процедур контролю, перемикання і відновлення

2017;
: pp. 49-62
Accepted: March 28, 2017
1
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
2
Lviv Politechnik National University, Software Department

The development of states-transitions model is an important stage in the technology of
the development of the discrete-continuous stochastic models of fault-tolerant systems. There
is a known method of developing the states-transitions model, which is based on an algorithm
of constructing the state-transitions models out of so-called “structural-automaton model”.
This method is implemented in a software tool prototype called “ASNA”. If structuralautomaton
model is errorless, resulting states-transitions model will be errorless as well.
Therefore, there is an actual problem of developing an errorless structural-automaton model.
This paper presents the method of developing the structural-automaton models of faulttolerant
systems, which considers alternate outcomes of stochastic processes after completion
of switching, recovering and controlling procedures. Presented method allows to develop
errorless models as well as to automate laborious procedures.

1. Program complex Windchill Quality Solutions (formerly Relex). Available at:
ttp://www.crimsonquality.com/products/markov/. (аccessed 28.03.2016).

2. Program complex ITEM
Software. Available at: http://www.itemuk.com/markov.html. (аccessed 28.03.2016).

3. Program
complex RAM Commander − Markov Chains Module. Available at: http://www.sohar.com/
downloads/download-reliability-and-safety-software.html. (аccessed 28.03.2016).

4. Program
complex ISOGRAPH. Available at: http://www.isograph.com/software/reliability-workbench/markovanalysis/
(аccessed 31.03.2016).

5. Федасюк, Д. В. Методика розроблення структурно-
автоматних моделей дискретно-неперервних стохастичних систем [Текст] / Д. В. Федасюк,
С. Б. Волочій // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. − Харків: Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, 2016. −
№ 6 (80). − С. 24−34.

6. Волочій Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки
інформаційних систем [Текст] / Б. Ю. Волочій. – Львів: Вид-во Національного університету
„Львівська політехніка”, 2004. – 220 с.

7. Fedasyuk D. Method of developing the behavior models
in form of states diagram for complex information systems [Text] / D. Fedasyuk, S. Volochiy //
Computer science and information technologies: Proceedings of the X International Scientific and
Technical Conference CSIT 2015. − Lviv, 2015. − P. 5–8.

8. Яковина В. С. Програмний модуль для
розробки моделей поведінки складних технічних систем [Текст] / В. С. Яковина, С. Б. Волочій //
Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті (СІТЕМ-2012) :
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції. − Львів, 2012. − С. 234–237.

9. Волочій Б. Ю. Системотехнічне проектування телекомунікаційних мереж. Практикум:
навчальний посібник / Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський. − Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2012. − 128 с.

10. Федасюк Д. В. Структурно-автоматна модель відмовостійких
систем для автоматизації використання методу фаз Ерланга [Текст] / Д. В. Федасюк,
С. Б. Волочій // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. − Харків: Національний
аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, 2016. −
№ 3 (77). − С. 78−92.