Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей

Фізико-механічні властивості модифікованих полегшених тампонажних сумішей / В. С. Терлига, Х. С. Соболь, Н. І. Петровська, М. Б. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 417–421. – Бібліографія: 7 назв.

Authors: 

Терлига В.С., Соболь Х.С., Петровська Н.І., Ковальчук М.Б.

Influence of different functional purpose additives complex on mechanical properties of light-weight plugging mortar was investigated. Prescriptions of expanding light-weight plugging mortars with usage of low reactive lime were made.

1. Коцкулич Я.С., Тершак Б.А., Сенюшкович М.В. Стан та перспектива забезпечення надійності заколонного простору кріплення свердловин на пізній стадії розробки родовищ / ВНТЖ «Розвідка та розробка нафтогазових родовищ». – 2007. – №2(23). – С.123–126.
2. Булатов А.И. Тампонажные материалы / А.И. Булатов, В.С. Данюшевский. – М.: Недра, 1987. – 280 с.
3. Горський В. Ф. Тампонажні матеріали і розчини: монографія. – Чернівці, 2006. – 524 с.
4. Соболь Х.С. Использование технологии сухих строительных смесей для изготовления облегченных тампонажных материалов / Х.С. Соболь, В.С. Терлыга // Сухие строительные смеси: инфор. научн.-техн. журнал. – М., 2011. – № 4. – С. 41–43.
5. Пат. 73477 Україна, МПК С04В 7/00. Зв’язуюче / Х.С. Соболь, М.А. Саницький, Н.І. Петровська, В.С. Терлига (Україна). – № заявки U 2012 02823; заявл. 12.03.2012; опубл. 25.09.2012. Бюл. № 18. – 4 с.
6. Колбасов В.М. Технология вяжущих материалов / В.М. Колбасов, И.И. Леонов, Л.М. Сулименко. – М.: Стройиздат, 1987. –
432 с.
7. Тейлор Х. Химия цемента / Х. Тейлор. – М.: Мир, 1996. – 560 с.