Purification of sewage from salts of heavy metals by natural zeolite

Petrushka I. M. Purification of sewage from salts of heavy metals by natural zeolite / I. M. Petrushka, A. V. Pashuk, O. D. Tarasovych // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 144-148.

Authors: 

Petrushka I.M., Pashuk A.V., Tarasovych O.D.

It is investigated prospect of using of natural zeolite for purification of sewages from salts of heavy metals. It is well-proven that maintenance of heavy metals in purified sewage reply requirements of SNIP for drinking-water in Ukraine.

1. Arkhipova G.I. Vplyv nadlyshkovogo vmistu vazhkykh metaliv u pytniy vodi na organism lyudyny. [Text] / G.I. Arkhipova, T.O. Mudrak, D.V. Zavertana // Visnyk NAU.-2010.-№1. - S.232-235.
2. Tarasevich YU.I. Adsorbciya na glynystykh mineralakh [Text] / YU.I. Tarasevich, F.D. Ovcharenko. – K.:Naukova dumka, 1975. – 351s.
3. Sorbtsiya ioniv kuprumu na ceolity riznogo fraktsiynogo skladu [Text]: tez dop. 2-ogo miznarodnogo kongresu “Zakhyst navkolyshnyogo seredovyshcha. Energoochchadnist. Zbalansovane pryrodokorystuvannia» (Septembers, 19-22 2012). Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnogo universytetu «Lvivska politechnika», 2012.-155s.
4. Petrushka I.M. Pryrodni mineraly dlia vykorystannia v pryrodookhoronnykh tekhnologiyakh. Efektyvni shlyakhy modyfikuvannia/ Petrushka I.M., Malyovanyi M.S.// Khimichna promyslovist Ukrainy. – 2012. - №5(112). - S. 64-67.