Using of zeolite to clean the effluents of meat enterprises

Matsuska O. V. Using of zeolite to clean the effluents of meat enterprises / O. V. Matsuska, Y. M. Humnytskyy, O. P. Suhorska // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 125-128.

Authors: 

Matsuska O.V., Humnytskyy Y.M., Suhorska O.P.

Ecological evaluation of effluents from meat enterprises shows that processing of agricultural production is accompanied by consumption of large amount of water which is saturated with organic substances and a number of biogenic elements (phosphorus and nitrogen compounds) during its industrial utilization. Effectiveness of natural sorbents klynoptylolit use for removing of such pollutants as ammonium and phosphate ions and protein fractions was theoretically substantiated and proved. Adsorptive capacity of sorbent concerning above mentioned pollutants during investigation of one-component system sorption was established; and influence of contamination of drains on equilibrium and speed of adsorptions during research of two- and three-component model systems was determined. Equation of isotherms of adsorption for one-, two- and three-component systems, based on the law of Henry, was proposed. Equilibrium values of adsorptive capacity of sorbent were investigated and kinetic curves were built, which made it possible to establish necessary time for removing of pollutants from drains. A mathematical model of pore-diffusion sorption is presented and diffusion coefficients: D*NH4+= 2.84×10-11 m2/s, D*P2O5= 2.92×10-10 m2/s, and D*alb. = 6.54×10-13 m2/s, are determined. The efficiency of worked out sorbent application as fertilizer was experimentally proved.

1. Paranjak R.P. Ekologhichna ocinka stichnykh vod m'jasopererobnykh pidpryjemstv ta fizykokhimichni metody jikh ochyshhennja / R.P. Paranjak, O.V. Macusjka // Siljsjkyj ghospodar. – 2008. - №1 – 2. – S.38-42.
2. Savchenko Y.L. Okhrana sredы ot zaghrjaznenyja otkhodamy zhyvotnovodstva / Y.L. Savchenko, V.N. Blaghodatnyj. –K.: Urozhaj, 1986. – 128 s.
3. Ochystka stochnykh vod mjasnoj y molochnoj promyshlennosty / [S.M. Shyfryn, Gh.V. Yvanova, B.Gh. Mykulov, Ju.A. Feofanov]. – M.:Leghkaja y pyshhevaja promyshlenostj. – 1981. – 272 s.
4. Myronenko M.A. Sanytarnaja okhrana vneshnej sredy v rajonakh promyshlenno-zhyvotnovodcheskykh kompleksov / M.A. Myronenko, Y.F. Jarmolyk, A.V.Kovalenko // Ghyghyenycheskye osnovy okhrany okruzhajushhej sredy. – M.: Medycyna. – 1978. – 160 s.
5. Macusjka O.V. Ekologho-ekonomichna dociljnistj zastosuvannja kavitacijno-adsorbcijnogho sposobu ochyshhennja stichnykh vod m'jasopererobnykh pidpryjemstv/ O.V. Macusjka, R.P. Paranjak, V.V. Sabadash, Ja.M. Ghumnycjkyj // Naukovyj visnyk LNUVM ta BT imeni S.Z.Ghzhycjkogho. – Ljviv, 2013. – T.14. - № 1(55). – Ch.4. – S.123-127.
6. Macusjka O.V. Adsorbcyja komponentov stochnykh vod pryrodnymy sorbentamy / O.V. Macusjka, R.P. Paranjak, Ja.M. Ghumnyckyj // Khymyja y tekhnologhyja vody. - 2010. – T.42(4). – S.399-408.
7. Humnytskyy Y. Statics and kinetics of ammonium nitrogen sorption on natural zeolite under periodic conditions / Y. Humnytskyy,O. Matsuska // Chemistry and chemical technology. – 2011. – V.5. – №1. – R.7-11.
8. MacusjkaO.V. Statyka ta kinetyka sorbciji fosfativ na pryrodnomu ceoliti u periodychnykh umovakh / O.V. Macusjka, R.P. Paranjak, Ja.M. Ghumnycjkyj // Vodneghospodarstvo Ukrajiny. – 2011. – №2. – S.25-29.
9. MacusjkaO.V. Ochyshhennja stokiv vid bilka pryrodnymy sorbentamy / O.V. Macusjka, R.P. Paranjak // Naukovyj visnyk LNUVMtaBT imeni S.Z. Ghzhycjkogho. – 2011. – T.13. – №2(48). – Ch.2. – S.255-261.
10. MacusjkaO.V. Doslidzhennja fiziologhichnykh pokaznykiv roslyn pid chas jikh udobrennja sorbentom z komponentamy stichnykh vod / O.V. Macusjka, R.P. Paranjak, Ja.M. Ghumnycjkyj // Naukovyj visnyk LNUVMtaBT imeni S.Z. Ghzhycjkogho. – 2011. – T.13. – №4(50). – S.291-296.