Stress-strain behavior, cracking and bearing strength of foam concrete slabs punched through rigid stamps

Verba V. Stress-strain behavior, cracking and bearing strength of foam concrete slabs punched through rigid stamps / V. Verba , Kh. Demchyna // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 202-207.

Authors: 

VerbaV., Demchyna Kh.

The article is devoted to the stress-strain behavior, cracking and bearing strength of plain and reinforced non-autoclaved foam concrete slab spunched through rigid stamp. Experimental researches were held on slabs freely supported along the contour. Authors made an effort to determine the level of loading that corresponded the start of cracking and it was set at the level of 0,6 Ncr . There was also evaluated the ultimate tensility of foam concrete.

1.Punching tests of foam concrete slabs [Електронний ресурс] / V. B. Verba, Kh. B. Demchyna, A. J.A. Asfour, D. J.M. Nassar // Geodesy, Architecture & Construction: Proceedings of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, 2013. – Electronic edition on CD-ROM. – C. 74-77. / ISBN 978-617-607-516-5.
2. SNyP 2.03.01-84*. Betonnыe y zhelezobetonnыe konstrukcyy – M.: CYTP Ghosstroja SSSR, 1989. – 80 s.
3. EN 1992-1-1:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings [Text]
– Publication Date: 2004-12-23/ BSi, 2004. – 230 p.
4. Demchyna Kh.B. Doslidzhennja zmynannja neavtoklavnogho pinobetonu pid shtampom v procesi prodavljuvannja plyty [Tekst] // Budiveljni konstrukciji: Mizhvidomchyj naukovo-tekhnichnyj zbirnyk naukovykh pracj (budivnyctvo) / Derzhavne pidpryjemstvo «Derzhavnyj naukovo-doslidnyj instytut budiveljnykh konstrukcij» Ministerstva reghionaljnogho rozvytku, budivnyctva ta zhytlovo-komunaljnogho ghospodarstva Ukrajiny. - Vyp. 78: V 2-kh kn.: Knygha 2. – Kyjiv, DP NDIBK, 2013.
5. Svydzynskyj Ju. V. Prochnostj y deformatyvnostj armyrovannыkh эlementov yz jacheystogho betona pry mestnom szhatyy [Tekst]: dys. … kand. tekhn. nauk: 05.23.01/ Svydzynskyj Juryj Vytalj'evych – M., 1989. – 195 s.
6. Proyzvodstvo jacheystobetonnыkh yzdelyj. Teoryja y praktyka [Tekst] / N.P. Sazhnev, N.N. Sazhnev, N.N. Sazhneva, N.M. Gholubev – Mynsk:Strynko, 2010. – 458 s.