EXPERIMENTAL RESEARCHES DEFORMATIONS AND DURABILITY PRESTRESSED REINFORCED MULTI-SPAN BEAM OF THE BRIDGE ELEMENTS LENGTH 12m

2017;
: 179-185
1
Lviv Politechnic National University, Departament of Roads and Bridges
2
Motor road colledge

The paper presents only some problems of design and constraction of the bridge. The active provides the results of the research out composite muilti-span prestressed reinforced concrete beam for time building bridges. Comparison of experimental and theoretical sizes. Values of crack resisting, deformation property and strength index are received, work stages and studied slabe collapse odes are also described. The characteristic stage of the tensely deformed state are selected. State and practic making of multi-span iron concrete constractions by high productive modern technology. The analysis of the got results of experimental research is executed. The investigation of the large-scale bridge structure with bringing them to failure, thus avoiding the scale factor effect, is very important. Improving methods for calculation will provide the lower expence of materials when designing rainforced concred strutuctes and allow more efficient using all elements that make the constraction.

1. Proektyrovanye y yz·hotovlenye sborno-monolytnыkh konstruktsyy / Holыshev A. B., Polyshchuk V. P., Sunhatulyn Ya. H. y dr. – Kyev: Budivel’nyk, 1975. – 215 s. 2. Proektyrovanye y yz·hotovlenye sborno-monolytnыkh konstruktsyy/ Pod red. A. B. Holыsheva. – Kyev: Budivel’nyk, 1982. – 152. 3. Rukovodstvo po proektyrovanyyu zhelezobetonnыkh sborno-monolytnыkh konstruktsiy. – M.: Stroyyzdat, 1977. – 59 s. 4. Sunhatulyn Ya. H. Osobennosty rascheta sborno-monolytnыkh zhelezobetonnыkh konstruktsyy po pervoy hruppe predel’nыkh sostoyanyy. – Kazan’, 1983. – 44 s. 5. Pytul’ko S. M. Yssledovanye treshchynostoykosty y deformatyvnosty yz·hybaemыkh sborno-monolytnыkh konstruktsyy pry kratkovremennom y dlytel’nom deystvyy zahruzky: Avtoref. dyss. kand. tekhn. nauk. – M., 1972. – 21 s. 6. Polyshchuk V. P. Raschet sborno-monolytnыkh konstruktsiy na obrazovanye normal’nykh treshchyn s uchetom neupruhykh deformatsyy // Beton y zhelezobeton. – 1982. – #3. – S. 40–41. 7. Salo V. Yu., Hnydets B. H. Yssledovanye obrazovanyya naklonnыkh treshchyn v naturnykh mostovykh konstruktsyyakh s dvuznachnoy эpyuroy momentov // Vestn. L’vov. polytekhn. yn-ta. Rezervы protsessa v arkhytekture y str-ve. – 1986. – # 213. – S. 74–76. 8. Hnydets B. H., Salo V. Yu. Sovershensvovanye konstruktyvno-tekhnolohycheskykh reshenyy sborno-monolytnыkh nerazreznыkh proletnыkh stroenyy mostov. Trudы SoyuzdorNYY. – M., 1987. – S. 28–34. 9. DBN V.2.3-14-2006. Mostыy trubы. Pravyla proektyrovanyya. – Kyiv, Min. bud. Ukrayiny. 2006. – 359 s. 10. DBN V. 2.3-22:2009. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Osnovni vymohy proektuvannya. – Kyiv: Ministerstvo rehional’noho rozvytku ta budivnytstva Ukrayiny, 2009. – 52 s.