MODELING INDOOR AIR FLOWIN THE UNSTEADY MODE

2017;
: 25-32
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Heat and Gas Supply and Ventilation
3
Lviv Polytechnic National University, Department of Heat and Gas Supply and Ventilation

The article is devoted to the decision of actual task of air distribution efficiency increasing with the help of swirl and spread air jets to provide normative parameters of air in the production apartments. It is shown that for reaching of air distribution maximal efficiency it is necessary to supply air by air jets, that intensively extinct before entering into a working area. Simulation of air flow performed with the help of CFD FLUENT (Ansys FLUENT). Сalculations of the equation by using k-εmodel of turbulence are presented. The graphical and the analytical dependences on the basis of the conducted experimental researches, which can
be used in subsequent engineering calculations, are shown out. Dynamic parameters of air flow that is created due to swirl and spread air jets at their leakage at variable regime and creation of dynamic microclimate in a room has been determined. Results of experimental investigations of air supply into the room by air distribution device which creates swirl air jets for creation more intensive turbulization air flow in the room are presented. Obtained results of these investigations give possibility to realize engineer calculations of air distribution with swirl air jets. The results of theoretical researches of favourable influence of dynamic microclimate to the man are presented. When using dynamic microclimate it’s possible to decrease conditioning and ventilation system expenses. Human organism reacts favourably on short lasting deviations from the rationed parameters of air environment.

1. Talyev V. N. Aerodynamyka ventylyatsyy. – M., Stroyyzdat 1978, – 274 s. 2. Hrymytlyn M. Y. Raspredelenye vozdukha v pomeshchenyyakh. – M., Stroyyzdat 1982, – 163 s. 3. L. Bankhydy. Teplovoy
mykroklymat pomeshchenyy. – M.: Stroyyzdat, 1981. – 248 s. 4. O. Vozniak, O. Dovbush. Influence of indoor climate on a person heat exchange in a room. Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej
“Aktualne problem budownictwa I Inzynierii srodowiska”; czesc 2 – inzynieria srodowiska”, Rzeszow, 2000 r. – S. 441–447. 5. Adler Yu.P., Markova E. V., Hranovskyy Yu. V. Planyrovanye eksperymenta pry
poyske optymal’nykh uslovyy. – M., Nauka, 1976. – 279 s. 6. Yu. D. Hubernskyy, D. Y. Ysmaylova. Ekonomyya enerhyy y toplyva pry upravlenyy mykroklymatom. – Vodosnabzhenye y sanytarnaya tekhnyka,
1985, # 3. – S. 11–12. 7. O. Voznyak. Dynamichnyy mikroklimat ta enerhooshchadnist’. – Visnyk Nats. Untu “L’vivs’ka politekhnika” #460 “Teploenerhetyka. Inzheneriya dovkillya. Avtomatyzatsiya”, 2010. –
S. 150–153. 8. Khomutetskyy Yu.N., Kuksynskaya T. V. Komfortnyy dynamycheskyy mykroklymat v pomeshchenyyakh // Vodosnabzhenye y san. tekhnyka, 1979, #5. 9. Zertsalov N. S. Puty sovershenstvovanyya SKV na osnove dynamycheskoho mykroklymata. – V kn.: Sovershenstvovanye y povyshenye effektyvnosty SKV promyshlennykh y hrazhdanskykh zdanyy. L.: LDNTP. 1981. 10. Mal’hyn Yu. V. Sozdanye efektyvnoho dynamycheskoho mykroklymata v pomeshchenyy. Ynzhenernye systemy. AVOK-Severo-Zapad, #3 (41), 2009. – S. 42–46.