RESEARCH OF WIND WHILE WATERING LAWNS

2017;
: 151-159
1
Lviv Polytechnic National University, Department of hydraulic and sanitary engineering
2
Lviv City Communal Enterprise “Lvivvodokanal”

Watering lawns must completely provide irrigation of lawns’ area. Compared with no wind, a tail wind and head wind and side wind alter the trajectory of the jet of water that comes out of the water outlets of irrigation pipeline. The influence of the side air flow at right angles to the trajectory of the jet of water on the deviation of trajectory straight direction was investigated. Upgraded the experimental setup with short jets and low-pressure pump was used. The air flow created by the axial ventilator. The deviation from the trajectory of the water jet straight direction and reduce the length of trajectory by the action of air flow versus no air flow are confirmed. It is consistent with published sources. The linear dependence of angle of the trajectory of the water jet straight direction depending on the velocity of side air flow at right angles to the trajectory of the water jet is obtained. Displaying increase the area of lawn areas that will not be watering by increasing the velocity of side air flow at right angles to the trajectory of the water jet. The irrigation setup equip with control unit is offered for the purpose of turning at a certain angle to compensate for the effect of wind when watering lawns.

1. Budivel’na klimatolohiya [Building climatology]. (2011). DSTU-N B V.1.1-27:2010 from 16th December 2010. Kiev: National standard of Ukraine [in Ukraine]. 2. Mandrus V.I. and Orel V. I. Proektuvannya fontannykh strumeniv [Designing Fountain Jets]. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika”. Seriya “Teoriya i praktyka budivnytstva” – Theory and Practice of Construction. Visnyk (Official Gazette) of Lviv Polytechnic National University, 2010, No. 664, рр. 88-92. 3. Ol’shans’kyy V.P. and Khalypa V. M. Tekhnichna mekhanika ridynnykh pozhezhnykh strumeniv (navchal’nyy posibnyk) [Technical Mechanics of Liquid Jets Against Fire (Handbook)], Kharkiv, Akademiya tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny, 2004, 133 p. 4. Vynohradov A. H. Rozvytok naukovykh osnov system zakhystu pratsivnykiv vid potuzhnykh teplovykh vyprominyuvan’ vodyanymy zavisamy. Avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. tekhn. nauk : spets. 05.26.01 “Okhorona pratsi” [Development of scientific bases of systems of protection of workers against powerful thermal radiation by water curtains. Dr. eng. sci. thesis]. Pokrovs’k, 2017, 40 p. 5. Kozynskaya O. V. Vliyanie skorosti i napravleniya vetra na kachestvo poliva malogabaritnyimi dozhdevalnyimi mashinami frontalnogo deystviya [The Influence of the Wind Velocity and Direction at Quality of Irrigation Using Small Size Sprinkling Frontal Action Machines]. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professionalnoe obrazovanie – Science and higher professional education. Bulletin of Lower Volga agrouniversity complex, 2011, No.2 (22), pp. 231–236. [Online]. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanieskorosti- i-napravleniya-vetra-na-kachestvo-poliva-malogabaritnymi-dozhdevalnymi-mashinamifrontalnogo- deystviya. (accessed: June 13, 2017). 6. Rashydov R. N. Kachestvennyie pokazateli poliva dozhdevaniem v usloviyah Apsherona [Qualitative Indicators of Sprinkler Irrigation in the Conditions of the City of Apsheron], Yzvestyya ahrarnoy nauky – Annals of agrarian science, 2011, vol. 9, No. 4, 6 p. [Online]. Available at: http://studydoc.ru/doc/2625988/azerbajdzhanskij-azerbajdzhanskij-nauchno. (accessed: June 13, 2017). 7. Nadezhkina G. P. Sovershenstvovanie ustroystv pripoverkhnostnogo poliva dozhdeval’noy mashiny “Fregat”. Diss. … kand. techn. nauk [Perfection of devices of near-surface irrigation of the sprinkler “Fregat”. PhD Diss.]. Saratov, 2014, 167 p. [Online]. Available at: http://limit.sgau.ru/files/pages/9006/14120630790.pdf. (accessed: June 13, 2017). 8. Sevryugin V. K. O vliyanii vetra na dal’nost’ poleta preryvnykh dozhdeval’nykh struy [On the effect of wind on the range of discontinuous sprinkling jets]. Novaya tekhnika v ekspluatatsii orositel’nykh sistem Sredney Azii i Kazakhstana. Sbornik nauchnykh trudov – New technology in the operation of irrigation systems in Central Asia and Kazakhstan. Proc., Tashkent, 1975, Vol. 145, pp. 81–86. 9. С-Frame Downspray (CFd) – Landscape technologies. [Online]. Available at: http://landtech.com.ua/eng/products/mikrosprei/CFd. (accessed: June 13, 2017). 10. Irrigation systems – Akwaterm. [Online]. Available at: http://aterm.com.ua/sistemi-polivu.html. (accessed: June 13, 2017). 11. Orel V. and Djakiv A. Research of irrigation pipe-lin1e for uniform distribution of liquid, in Proc. of the 5th International Conference of Young Scientists GAC-2013 (Geodesy, Architecture & Construction), Lviv, Lviv Polytechnic Publishing House, 2013, Electronic edition on CD-ROM, pp.134–135. 12. Ventilator VN-2 (VN-2V). Passport, 4 p. 13. Vadym Orel and Potsiurko Natalia. Research of Influence of Wind on Water Jets While Watering Lawns, in Proc. 6th International Youth Science Forum “Litteris et Artibus”, Lviv, Lviv Polytechnic Publishing House, 2016, CD-ROM, pp. 127–128. 14. GRUNDFOS instruction. UPE Series 2000, 2003, 240 p. 15. Barchuk Yu. O., Orel V. I., Potsyurko N. M. Eksperymental’na ustanovka dlya doslidzhennya shvydkosti povitryanoho potoku [Experimental setup to study the velocity of air flow]. Voda v kharchoviy promyslovosti. Zbirnyk tez dopovidey VIII Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh, aspirantiv i studentiv – Water in the food industry. Abstracts of papers of the 8th Ukrainian Scientific and Practical Conference, Odesa: ONAFT, 2017, pp. 98–100.