SEISMIC ACTION FOR THE CONSTRUCTION OF COVERAGE PRECAST CONCRETE OF FACTORY BUILDING IN UZHHOROD CITY

2017;
: 115-120
1
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
2
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges
3
Lviv Polytechnic National University, Department of building construction and bridges

The need for strengthening of precast concrete structures in service occurs not only in reconstruction cases because of their physical deterioration but also as a result of seismic effects. In seismic regions (Uzhgorod belongs to those regions with seismicity of 7 points) it is extremely important to make calculations of the structure on seismicity, as well as design and quality of production of precast bearing concrete structures in case of specific loadings. The value of occasional seismic loadings depends on the weight of structures and the strength of shocks according to the Richter scale. The negative impact of seismic loadings can be reduced significantly with the use of continuous schemes of the leaning beam structures by addressing special design to supporting joints. The continuous schemes provide a redistribution of
bending moments (the decrease of span due to the appearance of support). Also it is important to use the monolithic nets and areas along the contour of overhead cover and roofing, that makes it possible to increase disk surface stiffness and create the conditions for more equable redistribution of efforts.

1. Holyshev A. B., Tkachenko I. I. Proektirovaniye usileniy niesushchikh zhelezobietonnykh konstruktsiy proizvodstviennykh zdaniy i sooruzheniy [Designing of reinforced concrete structure strengthenings of industrial buildings and structures]. (2001). Kyiv: Logos [in Russian]. 2. Konstuktsii budynkiv ta sporud. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii z vazhkoho betonu. Pravyla proektuvannia [Construction of houses and buildings. Concrete and reinforced concrete structures made of heavy concrete. Designing rules]. (2011). DSTU B V.2.6-156:2010. Kyiv: Ministry of Regional Development of Ukraine [in Ukrainian]. 3. Remont i pidsylennia nesuchykh ta ohorodzhuyuchykh budivelnykh konstruktsiy i osnov promyslovykh budynkiv i sporud [Repairs and strengthenings of bearing and fencing constructions and bases of industrial buildings and structures]. (2003). DBN V.1-1-2002. Kyiv: State Committee of Ukraine in building and architecture [in Ukrainian]. 4. Betonni ta zalizobetonni konstruktsii [Concrete and reinforced concrete structures]. DBN V.2.6-98:2009 [in Ukrainian]. 5. Territorialnyy katalog tipovykh sbornykh zhelezobietonnykh konstruktsyy zdaniy i sooruzheniy dla promyshlennogo stroitelstva v Lvovskoy oblasti. T. 2. Mnogoetazhnyye zdaniya [Territorial catalogue of typical prefabricated reinforced concrete structures of houses and buildings for industrial development in Lvov region. Volume 2. Multi-storey buildings]. (1987). Kyiv [in Russian]. 6. Shereshevski I. A. Konstruktsyi promyshlennykh zdaniy i sooruzheniy [Industrial house and building structures]. (1980). Leningrad [in Russian]. 7. Budivnytstvo u seysmichnykh rayonakh Ukrayiny [Building construction at seismic regions in Ukraine]. (2006). DBN V.1.2-2:2006. Kyiv [in Ukrainian]. 8. Dinamicheskiy raschet sooruzheniy na spietsyalnyye vozdieystviya. Spravochnik proektirovshchika [Dynamic calculation of structures on special impacts]. (1981). Moscow [in Russian]. 9. Rekostruktsyya zdaniy i sooruzheniy [House and building reconstruction]. (1991). Moscow: High school [in Russian]. 10. Onufriyev N. M. Usileniye zhelezobietonnykh konstruktsyy promyshlennykh zdaniy i sooruzheniy [Reinforced concrete structure strengthenings of industrial houses and buildings]. (1965). Leningrad [in Russian]. 11. Grinev V. D. Usileniye zhelezobietonnykh i kamiennykh konstruktsyy [Reinforced concrete and stone structure strengthening]. (1992). Novopolotsk:Ministry of education of Belarus Republic. Novopolotsk polytechnic institute [in Russian].