MANAGING THE FINANCES OF WHOLESALE AND RETAIL TRADING ENTERPRISES

2019;
: 81-89
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lodz University of Technology

The article deals with the main features and trends of financial management development of wholesale and retail trade enterprises. The comparative dynamics of wholesale trade and retail trade in Ukraine and factors that adversely affect the development of enterprises are analyzed. The main stimulating and restraining factors influencing the development of the wholesale and retail market are investigated. Presenting the direct dependence of trade turnover on such macro indicator as GDP and using its projected values by the World Bank for the further years, the authors give the forecast for 2019-2020, and point out a small but positive increase in the turnover of wholesale and retail trading enterprises in Ukraine.

1. Balabanova, L.V., Mytrokhina, Yu. P. (2010). Upravlinnia zbutovoiu politykoiu [Sale management policy] : Manual. Donets. nats. un-t ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan- Baranovskoho, In-t ekonomiky i upr., Kaf. marketynh. menedzh. Donetsk : [DonNUET]. 252 p.
2. Brovkina, Yu.O. (2017). Tendentsiyi ta perspektyvy rozdribnoyi torhivli v Ukrayini [Tendencies and perspectives of retail trading in Ukraine]. Naukovyy zhurnal «Molodyy vchenyy» : Ekonomichni nauky. № 10 (50). P. 802-806.
3. Deryvedmid, O. S. (2011). Analiz rynku rozdribnoi torhivli Ukrainy [Analysis of retail trade market] Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu : Ekonomichni nauky. Issue 1, № 1(9). P. 108-115.
4. Dyma, O.O. (2015). Rozdribna torhivlya v Ukrayini : bahatokanalnist ta dodatkovi posluhy [Retail trading in Ukraine : multi-channel and additional services].Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu: Ekonomichni nauky. № 1. P. 221-226.
5. Kutsyk, P. O., Medvid, L. H., Shevchuk, V. O., Kharynovych-Yavorska, D. O. (2015). Diyalnist torhovelnykh pidpryyemstv u konkurentnomu seredovyshchi: kontrolno-analitychne zabezpechennya systemy upravlinnya [Tekst] : Monograph. Chernivtsi : Tekhnodruk. 370 p.
6. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Educational site of State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from : http//www.ukrstat.gov.ua/
7. Reitynh TOP-500 kompanii Tsentralnoi ta Skhidnoi Yevropy [Rating of TOP-500 companies in Central and Eastern Europe] Retrieved from: www.deloitte.com
8. Stetsenko, V.A., Ryabko, O.I., Tkachuk, S.V. (2018). Metody pidvyshchennya efektyvnosti roboty rozdribnoho torhovelnoho pidpryyemstva [Methods of improving efficiency of retail trading enterprise's work]. Elektronne naukove vydannya "Ekonomika ta suspilstvo". Issue 14. 522-527.