Asymmetry of accounting and analytical information and its impact on management decision making

Received: September 24, 2015
Accepted: September 24, 2015
Authors: 

Dyba M.I., Zagorodniy A.G., Partyn H.O.

Lviv Polytechnic National University

The problem of information asymmetry in entrepreneurial activity has been considered, in particular: the nature of information asymmetry and its difference from the completeness of information; the reasons for information asymmetry emergence; the impact of asymmetric information on the operating efficiency of business entities; the types of information asymmetry and their essence.

The sources and the reasons for asymmetry of accounting and analytical information have been developed, including specific factors, caused by the forming of this particular information: the existence of different accounting models, the concurrent use of financial and tax accounting, the possibility of application of accounting policy elements, the lack of regulatory documents for analytical indicators calculating.

1. Stihlits Dzh. Asymetriia informatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: // www.day.
kiev.ua/uk / article / cuspilstvo / asimetriya-informaciyi. 2. Kosarlukova N. A., Ubahovych Yu. Y. Assymetryia
ynformatsyy na rыnke stroytelnыkh usluh [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: // www.avcv.
ru / documents / 44-redactor / nauka / izdania / kosarlucova 1 .pdf. 3. Kamenev N. A. Razvytye vydovoi
konkurentsyy na rыnke kommunalnыkh usluh // Эkonomyka. Sotsyolohyia. Pravo. – 2011.− # 10. – S. 28−35.
4. Petrukhyna N. A. Teoretycheskye osnovy assymetryy ynformatsyy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym
dostupu: http: // www.tisbi.org / Site / Scince / Documents / Petruhina.pdf. 5. Lazaryshyna Y. D., Rudnytskyi T. V.
Teoretycheskye aspektы poleznosty uchetno-analytycheskoi ynformatsyy // Uchetno-analytycheskye
ynstrumentы razvytyia ynnovatsyonnoi эkonomyky: Mat. mezhdunar. nauchn-prakt. konf.: v 2 t. –
Astrakhan, 2009. – T.1. – S. 85. 6. Tereshchenko O. O., Babiak N. D. Finansovyi kontrolinh. – K.: KNEU, 2013. –
407 s. 7. Moskalenko V. O. Teoretychni osnovy asymetrii ekonomichnoi informatsii // Priorytety rozvytku
ekonomiky Ukrainy ta inshykh krain: Mat. mizhnar. nauk.-prakt. konf.. – Chernihiv: ChDTU, 2013. – S. 80–82.
8. Zahorodnii A.H. Systema oblikovo-analitychnoho zabezpechennia menedzhmentu pidpryiemstva //
Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku: Visnyk Nats. un-tu
“Lvivska politekhnika”. – 2007. # 576. – S. 94-102. 9. Yevdokymov V. V. Asymetriia bukhhalterskoi
informatsii ta shliakhy yii minimizatsii // Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i
analizu: Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats / Seriia: Bukhhalterskyi oblik, kontrol i analiz.– 2011. –
Vyp. 3(21). 4.1. – S. 135–146. 10. Lehenchuk S., Lozynskyi D. Bukhhalterskyi oblik vytrat dlia tsilei
opodatkuvannia yak dzherelo asymetrychnoi informatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http: // www.vsve.ua / index. php ? type = full &name=ekdum / legenchuk.htm.