Issue 2, Number 815(1), 2015

In this Number

(34 papers)
K. V. Protsak, O. I. Karyi, A. O. Mavrina
83-87
Matviy I.Ye., Vikhot T.A.
88-96
Pererva P.H., Kobyelyeva T.O., Tkachova N.P.
118-125
Fihun N., Biloshevska O.
153-160
Shandrivska O. E., Kuziak V.V., Shandrivskyi V.A.
169-184
Dubodyelova A.V., Lisovska L.S., Bandrivskyi R.R.
207-214