Issue 2, Number 815(1), 2015

In this Number

(34 papers)

K. V. Protsak, O. I. Karyi, A. O. Mavrina

83-87

Matviy I.Ye., Vikhot T.A.

88-96

Pererva P.H., Kobyelyeva T.O., Tkachova N.P.

118-125

Fihun N., Biloshevska O.

153-160

Shandrivska O. E., Kuziak V.V., Shandrivskyi V.A.

169-184

Dubodyelova A.V., Lisovska L.S., Bandrivskyi R.R.

207-214