АСИМЕТРІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Автори: 
Dyba M.I., Zagorodniy A.G., Partyn H.O.

Lviv Polytechnic National University

Розглянуто проблему асиметрії інформації в підприємницькій діяльності, зокрема: сутність асиметрії інформації та її відмінність від повноти інформації; причини виникнення інформаційної асиметрії; вплив асиметрії інформації на ефективність діяльності суб’єктів господарювання; види асиметрії інформації та їхня сутність.

Розкрито джерела та причини виникнення асиметрії обліково-аналітичної інформації, зокрема специфічні причини, які зумовлені формуванням цієї інформації, а саме: наявність різних моделей обліку, паралельне використання фінансового і податкового обліку, можливість використання підприємствами елементів облікової політики, відсутність нормативних документів щодо обчислення аналітичних показників.

1. Стігліц Дж. Асиметрія інформації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.day. kiev.ua/uk / article / cuspilstvo / asimetriya-informaciyi. 2. Косарлукова Н. А., Убагович Ю. И.  Ассиметрия информации на рынке строительных услуг  [Електронний ресурс].  –  Режим доступу: http: // www.avcv. ru / documents / 44-redactor / nauka / izdania / kosarlucova  1 .pdf. 3. Каменев Н. А. Развитие видовой конкуренции на рынке коммунальных услуг // Экономика. Социология. Право. – 2011.− № 10. – С. 28−35.  4. Петрухина  Н. А. Теоретические основи ассиметрии информации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.tisbi.org / Site / Scince / Documents / Petruhina.pdf. 5. Лазаришина И. Д., Рудницкий Т. В. Теоретические аспекты полезности учетно-аналитической информации // Учетно-аналитические инструменты развития инновационной экономики: Мат. междунар. научн-практ. конф.: в 2 т. – Астрахань, 2009. – Т.1. – С. 85. 6. Терещенко О. О., Баб’як Н. Д. Фінансовий контролінг. – К.: КНЕУ, 2013. – 407 с. 7. Москаленко В. О. Теоретичні основи асиметрії економічної інформації // Пріоритети розвитку економіки України та інших країн: Мат. міжнар. наук.-практ. конф.. – Чернігів: ЧДТУ, 2013. – С. 80–82. 8. Загородній А.Г. Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2007. № 576. – С. 94-102. 9. Євдокимов В. В. Асиметрія бухгалтерської інформації та шляхи її мінімізації // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз.– 2011. – Вип. 3(21). 4.1. – С. 135–146. 10. Легенчук С., Лозинський Д. Бухгалтерський облік витрат для цілей оподаткування як джерело асиметричної інформації [ Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http: // www.vsve.ua / index. php ? type = full & name=ekdum / legenchuk.htm.