Problems of effective enterprise’s business model developing in current market conditions

Автори: 
Y.V. Demkiv

The concepts of a business model and an innovation business model are specified. The factors that influence business models development in current market conditions are examined. The main approaches to effective innovation business model elements classification are analyzed. The basic components that ensure success of innovation business models in modern dynamic markets are determined.

1. Markova V. D. Byznes-model": sushhnost" y ynnovacyonnaya sostavlyayushhaya/ V.D. Markova // Evrazyjskyj mezhdunarodnыj nauchno-analytycheskyj zhurnal: Problemы sovremennoj эkonomyky. — N 2 (34). — 2010. — [Elektronnыj resurs]. — Rezhym dostupa: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3072. 
2. Vzayemodiya uchasnykiv innovacijnoho procesu u lancyuhu vartosti: monohrafiya / N.I. Chuxraj, Roman Patora, J.M. Petrovych, I.I. Novakivs"kyj, O.I. Karyj, O.Z. Sorochak, Yadviha Havrys", L.S. Lisovs"ka, A.O. Mavrina, R.O. Miroshnyk, L.M. Prokopyshyn-Rashkevych, Z.M. Andrushkevych, Ivona Havrys", Yaroslav Havrys", Ya.V. Demkiv, A.V. Dzyubina, N.V. Smolins"ka, A.I. Xomenko, A.I. Chuxraj. L"viv: Vydavnyctvo L"vivs"koyi politexniky, 2012. — 352 s. 
3. Slyvoc"kyj A.. Proryv / per. z anhl.. Anna ta Ihor Husak. L"viv: Vydavnyctvo Ukrayins"koho katolyc"koho universytetu, 2010. — 328 s. 
4. Dzhonson M. Yzobretaya novuyu byznes-model"/ M.Dzhonson, K.Krystensen, X.Kahermann//Zhurnal "&Stratehyy".— 2009. — № 1–2. — S. 14–24. 
5. Lishhyns"ka V.V. Vzayemozv’yazok biznes-modeli ta konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva/ V.V. Lishhyns"ka // Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny.- Kyyiv: Kyyivs"kyj nacional"nyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Het«mana. — 2012. — № 30. — S. 159–166. 
6.Lottenbax D. Mesto marketynha v byznes-modely kompanyy/ D. Lottenbax // Zhurnal «Novыj marketynh». — 2009. — № 12. — S.24—25. 
7. Trendы predprynymatel"stva budushheho / Zhurnal "&Stratehyy".— 2013. — № 6. — [Elektronnыj resurs]. — Rezhym dostupa: http://www.strategy.com.ua/ Articles/Content?Id=1567. 
8 Osterval"der A., Pyn"e Y. Postroenye byznes-modelej. Nastol"naya knyha strateha ynnovatora / Per s anhl. — M.: Al"pyna Pablysher, 2011. — 288 s. 
9. Fynkel"shtejn S. Stratehyya prorыva/ S. Fynkel"shtejn, Ch. Xarvy, T. Loton. — K.: CompanionGroup, 2007. — 336 c.