ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Автори: 
Y.V. Demkiv

Уточнено поняття бізнес-моделі та інноваційної бізнес-моделі. Досліджено чинники, що впливають на розроблення бізнес-моделей у сучасних ринкових умовах. Проаналізовано основні підходи до класифікації елементів ефективної інноваційної бізнес-моделі. Виокремлено базові складові, що забезпечують успішне функціонування бізнес-моделей в умовах сучасних динамічних ринків.

1. Markova V. D. Byznes-model": sushhnost" y ynnovacyonnaya sostavlyayushhaya/ V.D. Markova // Evrazyjskyj mezhdunarodnыj nauchno-analytycheskyj zhurnal: Problemы sovremennoj эkonomyky. — N 2 (34). — 2010. — [Elektronnыj resurs]. — Rezhym dostupa: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3072. 
2. Vzayemodiya uchasnykiv innovacijnoho procesu u lancyuhu vartosti: monohrafiya / N.I. Chuxraj, Roman Patora, J.M. Petrovych, I.I. Novakivs"kyj, O.I. Karyj, O.Z. Sorochak, Yadviha Havrys", L.S. Lisovs"ka, A.O. Mavrina, R.O. Miroshnyk, L.M. Prokopyshyn-Rashkevych, Z.M. Andrushkevych, Ivona Havrys", Yaroslav Havrys", Ya.V. Demkiv, A.V. Dzyubina, N.V. Smolins"ka, A.I. Xomenko, A.I. Chuxraj. L"viv: Vydavnyctvo L"vivs"koyi politexniky, 2012. — 352 s. 
3. Slyvoc"kyj A.. Proryv / per. z anhl.. Anna ta Ihor Husak. L"viv: Vydavnyctvo Ukrayins"koho katolyc"koho universytetu, 2010. — 328 s. 
4. Dzhonson M. Yzobretaya novuyu byznes-model"/ M.Dzhonson, K.Krystensen, X.Kahermann//Zhurnal "&Stratehyy".— 2009. — № 1–2. — S. 14–24. 
5. Lishhyns"ka V.V. Vzayemozv’yazok biznes-modeli ta konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva/ V.V. Lishhyns"ka // Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny.- Kyyiv: Kyyivs"kyj nacional"nyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Het«mana. — 2012. — № 30. — S. 159–166. 
6.Lottenbax D. Mesto marketynha v byznes-modely kompanyy/ D. Lottenbax // Zhurnal «Novыj marketynh». — 2009. — № 12. — S.24—25. 
7. Trendы predprynymatel"stva budushheho / Zhurnal "&Stratehyy".— 2013. — № 6. — [Elektronnыj resurs]. — Rezhym dostupa: http://www.strategy.com.ua/ Articles/Content?Id=1567. 
8 Osterval"der A., Pyn"e Y. Postroenye byznes-modelej. Nastol"naya knyha strateha ynnovatora / Per s anhl. — M.: Al"pyna Pablysher, 2011. — 288 s. 
9. Fynkel"shtejn S. Stratehyya prorыva/ S. Fynkel"shtejn, Ch. Xarvy, T. Loton. — K.: CompanionGroup, 2007. — 336 c.