Issue 1, Number 779(1), 2014

In this Number

(31 papers)

V. B. Voytsekhovskyy, Y. V. Voytsekhovska, P. B. Syrvatka

14-18

A.V. Dubodelova, I.Ya. Kulyniak, Kh.Yu. Malkush

38-44

L.S. Lisovs’ka

69-76

N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, Ya.V. Kuznyetsov

156-163

Y. I. Myskin

200-206

L.О . Chagovets, V.P. Nevezhin, О.V. Zakharova

228-233