Issue 1, Number 779(1), 2014

In this Number

(31 papers)
V. B. Voytsekhovskyy, Y. V. Voytsekhovska, P. B. Syrvatka
14-18
A.V. Dubodelova, I.Ya. Kulyniak, Kh.Yu. Malkush
38-44
L.S. Lisovs’ka
69-76
N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, Ya.V. Kuznyetsov
156-163
Y. I. Myskin
200-206
L.О . Chagovets, V.P. Nevezhin, О.V. Zakharova
228-233