Principles of forming enterprise competitive management systems with the account of socio-economic development

Received: September 24, 2015
Accepted: September 24, 2015
Автори: 
І.І. Novakivskyi

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

The article analyzes the evolution of methodological approaches in the field of enterprise management systems formation. It is shown that modern methods used in the theory of organizations continue to develop dynamically, but their scope is limited because of lagging behind the requirements of the information society. Therefore, in practice the top management often relies on the complex multi-vector approach based on their empirical knowledge. The main objective in this area is the development of a multi-instrumental complex for the enterprise management system formation. This instrumental complex should provide full and adequate enterprise management system content, support to its performance sustainability and retention of effective sustainable path of development. It is proved that the enterprise management system is highly dependent on the level of development of information infrastructure, which is significantly transformed when transferring to a higher degree of social and economic development. There are developed principles of this multi-purpose structure-generating tool complex, taking into account, on the one hand, an agreed set of key strategic objectives of the enterprise management system formation, and, on the other hand, the possibility of transformation based on the level of socio-economic development, to which the enterprise top management is oriented.

1. Horbatov V. M. Konkurentosposobnost' y tsyklы razvytyya yntehryrovannыkh struktur
byznesa / V. M. Horbatov. – Kh.: YD “YNZhEK”, 2006. – 592 s. 2. Hrazhevs'ka N. I. Ekonomichni
systemy epokhy hlobal'nykh zmin / N. I. Hrazhevs'ka – K: Znannya, 2008. – 401 s. 3. Dykan' V. L.
Fynansovo-promыshlennыe hruppы v Ukrayne: monohrafiya / V. L. Dykan', Y. V. Chernobovka. – Kh.:
Osnova, 1997. – S. 140–141. 4. Kamennova M. Tekhnolohyy dlya vyrtual'noho predpryyatyya.
[Elektronnyy resurs] / M. Kamennova, A. Hromov // Rezhym dostupu do resursu: http://www.osp.ru/
os/2000/04/177994/ 5. Pasichnyk H.O. Perspektyvy rozvytku intehrovanykh korporatyvnykh struktur /
H. O. Pasichnyk // Finansy Ukrayiny. – 2002. – #12 – S. 123–131. 6. Pylypenko A. A. Konkurentna
stratehiya y formuvannya systemy stratehichnoho upravlinnya rozvytkom intehrovanoyi struktury
biznesu /A.A.Pylypenko // Kommunal'noe khazyaystvo horodov: nauchno-tekhnycheskyy sbornyk. – 2008. –
# 82. – S. 84–91. 7. Pylypenko A. A. Orhanizatsiya upravlinnya intehrovanymy strukturamy biznesu v
konteksti zbalansovanoyi systemy pokaznykiv : monohrafiya / A. A. Pylypenko, I. V. Yaroshenko. –
Kharkiv: VD “Inzhek”, 2007. – 152 s. 8. Pushkar' A. Y. Stratehycheskye hruppы predpryyatyy:
kontseptsyya, metodolohyya, upravlenye: nauchnoe yzdanye / A. Y. Pushkar', Yu. E. Zhukov,
A. A. Pylypenko. – Khar'kov: yzd-vo “Krossroud”, 2006. – 440 s. 9. Fedulova L. I. Intehratsiyni
protsesy korporatyvnykh struktur: mozhlyvosti dlya innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny /
L. I. Fedulova // Ekonomika i prohnozuvannya. – 2007. – # 3. – S. 9–31. 10. Biggart J. Bogdanov and His
Work: a guide to the published and unpublished works of Alexander A. Bogdanov (Malinovsky)
1873–1928. / J. Biggart - USA : Ashgate, 1998. – 495 p. 11. Petrovich, J. P. Modern concept of a model
design of an organizational system of enterprise management./ J. P. Petrovich, I. I. Novakivskii //
CONTECHMOD An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and
modelling processes. Vol.1. No. 4. Lublin –Lviv – Cracow. 2012. S. 41–48.