Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних

2008;
: сс. 207 – 211
Authors: 

Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г.

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра математичного моделювання соціально-економічних процесів

Будуються оптимальні стратегії пошуку записів у послідовних файлах, які зберігаються у зовнішній пам’яті багатопроцесорної ЕОМ, для таких законів розподілу ймовірностей звертання до записів, як рівномірний, “бінарний”, Зіпфа та узагальнений,
частковим випадком якого є розподіл, який наближено задовольняє правило “80 – 20”. За критерій ефективності взято математичне сподівання загального часу, необхідного для пошуку запису у файлі.

1. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Т. 3: Сортировка и поиск. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2000. – 832 с. 2. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. – М.: Мир, 1980. – 644 с. 3. Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Метод m-паралельного послідовного перегляду записів та його використання для пошуку інформації у послідовних файлах баз даних // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2007. – Вип. 5. – С. 109–119. 4. Лісовець В., Цегелик Г. Метод m-паралельного послідовного пошуку записів у файлах баз даних і його ефективність // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. – 2006. – Вип. 13.– С. 177–186. 5. Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Метод m-паралельного блочного пошуку записів у файлах баз даних та його ефективність // Відбір та обробка інформації. – 2007. – Вип. 27(103). – С. 87–92. 6. Мельничин А.В., Цегелик Г.Г. Аналіз методів пошуку інформації в файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Комп’ютерні технології друкарства. – 2006. – № 15. – С. 95–112. 7. Мельничин А.В., Цегелик Г.Г. Методи пошуку інформації у файлах баз даних та їх ефективність для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Комп’ютерні технології друкарства. – 2006. – № 16. – С. 41–52. 8. Цегелик Г.Г. Организация и поиск информации в базах данных. – Львов: Вища шк., 1987. – 176 с. 9. Цегелик Г.Г., Мельничин А.В. Порівняльний аналіз ефективності методів пошуку інформації у файлах баз даних // Відбір і обробка інформації. – 2005. – № 23. – С. 135–142. 10. Цегелик Г.Г., Філяк М.І., Дороцька Х.С. Порівняльний аналіз ефективності методу блочного пошуку для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів // Комп’ютерні технології друкарства. – 2000. – № 5. – С. 320–326.