The examination of sentence and word length in the writing of Roman Ivanychuk

2017;
: pp. 139 - 148
Автори: 
Kulchytskyi I. M.

Departmant of Applied Linguistics, Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandery Str., Building 12, 79013, Ukraine, bis.kim@gmail.com

The article is dedicated to one of the most important areas of quantitative studies of language and speech that is the study of information and statistical properties of text. The length of sentences and words was calculated in the works of R. Ivanychuk. Received results were compared to the similar figures in Ukrainian prose.

1. Arnold I. V. Osnovy nauchnykh issledovanii v linhvistike: tutorial – M., Vyssh. shk.,1991, 140 p.

2. Baranov A. N. Vvedenie v prikladnuiu linhvistiku: tutorial, A. N. Baranov, M., Editorial URSS, 2001, 360 p.

3. BSE – Bolshaia sovetskaia entsiklopediia [Electronic resource], 1978, Access mode : dic.academic.nJoments.nsflbse/

4. Buk S. Suchasni metody doslidzhennia movy pysmennyka u slovianoznavstvi, S. Buk, Problemy slovianoznavstva, 2012, Iss. 61, P. 86–95.

5. Buk S. Linhvostatystychnyi opys "Ne spytavshy brodu" Ivana Franka, Solomiia Buk [Electronic resource] – Access mode : http://www.lnu.edu.ua/faculty/ Philol/www/visnyk/55_2011/55_2011_Buk.pdf

6. Buniakovskii V. Ia. O vozmozhnosti vvedeniia opredelitelnykh mer doveriia k rezultatam nekotorykh nauk nabliudatelnykh i preimushchestvenno statistiki, V. Ia. Buniakovskii, Sovremennik – 1847, V. 3, razdel 2, P. 48.

7. Vasilev L. M. Metody sovremennoi linhvistiki, L. M. Vasilev, Ufa : Izd-vo Bashkirst. un-ta, 1997, 182 p.

8. Verkhozin S. S. O statuse kolichestvennykh metodov v linhvistike, S. S. Verkhozin [Electronic resource], Access mode : http://cyberleninka.ru/article/n/o-statusekolichestvennyh-metodov-v-ling...

9. Hladkii A. V. Matematicheskie metody izucheniia estestvennykh iazykov, A. V. Hladkii, Matematicheskaia lohika, teoriia alhoritmov i teoriia mnozhestv : sb. rabot, 1973, P. 95–108.

10. Holovin B. N. Iazyk i statistika, B. N. Holovin, M., Prosveshchenie, 1971, 189 p.

11. Zvehintsev V. A. Ocherki po obshchemu iazykoznaniiu, V. A. Zvehintsev, M., MHU, 1962, 382 p.

12. Ivanov V. V. Nekotorye problemy sovremennoi linhvistiki, V. V. Ivanov, Narody Azii i Afriki, 1963, No 4.

13. Kryhin M. Yu. Doslidzhennia informatsiino- statystychnykh vlastyvostei ukrainskoho tekstu, M. Yu. Kryhin, V. A. Shyrokov, Matema- tycheskye mashyny y systemy, IPMMS NANU, 2000, No 1, P. 120–127.

14. Neliubin L. L. Tolkovyi perevodovedcheskii slovar : tutorial, L. L. Neliubin, 3-e izd., pererab, M., Flinta, 2003, 320 p.

15. Perebyinis V. S. Kilkisni ta yakisni kharakterystyky systemy fonem suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy, V. S. Perebyinis, K., Naukova dumka, 1970.

16. Piotrovskii R. H. Inzhenernaia linhvistika i teoriia iazyka [Text], R. H. Piotrovskii, L., Nauka, P. 1979, 111 p.

17. Piotrovskii R. H. Matematicheskaia linhvistika: tutorial, R. H. Piotrovskii, M. : Vyssh. shk., 1977, 383 p.

18. Sosiur Ferdinan de. Kurs zahalnoi lingvistyky, Ferdinan de Sosiur: transl. from French A. Korniichuk, K. Tyshchenko, K: Osnovy, 1998, 324 p.

19. Statystychni parametry styliv, ed. V. S. Perebyinis, K., Naukova dumka, 1967, 260 p.

20. Frumkina R. M. Rol statisticheskikh metodov v sovremennykh linhvisticheskikh issledovaniiakh, Shaumian S. K. Matematicheskaia linhvistika, otv. red. S. K. Shaumian, M., Nauka, 1973, P. 156–183.

21. Shyrokov V. A. Informatsiina teoriia leksykohrafichnykh system, V. A. Shyrokov, K., Dovira, 1998, 331 p.

22. Fucks W. Mathematische Analyse von Sprachele-menten, Sprachstil und Sprachen, W. Fucks, Koln und Oplade, 1955, 110 p.

23. Herdan G. Language as Choice and Chance, G. Herdan, Noordhoff : Groningen, 1956, 356 p.

24. Ross A. Philological Probability Problems, I. A. Ross, Statist. Soc, Vol. XII, 1950, P. 19–59.

25. Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication, C. Shannon, W. Weaver, Univ of Illinois Press, 1949, 117 p.

26. Zipf G. K. Human Behavior and the Principle of Least Effort, G. K. Zipf, Addison-Wesley, 1949, 573 p.

Kulchytskyi I. M. The examination of sentence and word length in the writing of Roman Ivanychuk / I. M. Kulchytskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 139–148.