Постановка і розв’язування задач з економіки у віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Воловець Я. В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Описано можливості середовища Moodl щодо створення у ньому тестів підвищеної складності, оцінювання якості та контролю знань студентів економічних напрямів. Проаналізовано доцільність формування тестових завдань типу «підрахунок» для формування пакета контрольних заходів та екзаменаційного контролю відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки. 

Description over of possibilities of environment of moodl is brought in relation to creation in him of tests of the increased complication, evaluation of quality and control of knowledge of students of economic directions. Expediency of forming of test tasks to the type is analysed "count" for a packet of control measures and examination control assembly in accordance with recommendations of normative documents of Lvivska politehnika.

  1. Воловець Я. В. Підготовка і проведення тестування студентів в якості контрольного заходу засобами Віртуального навчального середовища Львівської політехніки / Матер. наук.-практ. конф. “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі”. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – С. 26–29.
  2. VNS LP КНГ-ЕКПм→Редагувати питання→Редагування пропонованого питання http://vns.lp.edu.ua/moodle/question/question.php?id= 35453& courseid = 8406&returnurl = http%3A%2F%2Fvns.lp.edu.ua%2 Fmoodle%2Fquestion%2Fedit.php%3 Fqpage%3D0%26amp%3Bcat%3D4742%252C100724%26amp%3Bcourseid%3D8406.
  3. VNS LP КНГ- ЕКПм→Редагувати питання→Редагування пропонованого питання→Редагувати набори даних http://vns.lp.edu.ua/moodle/question/question.php?courseid=8406&returnur... %2Fmoodle%2Fquestion%2Fedit.php%3Fcategory%3D4742%252C100724%26amp%3Bqpage%3D0%26am p%3Bcat%3D4742%252C100724%26amp%3Bcourseid%3D8406&id=35453&wizardnow=datasetitems.
  4. Тимчасове положення Про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу: Збірник нормативних документів Національного університету “Львівська політехніка” / За ред. професора Ю.Я. Бобала. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – с. 516.