Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Бущак Г. А.

Національний університет «Львівська політехніка»

Впровадження тесту як інструменту вимірювання навчальних досягнень студентів і ефективності навчального процесу – процес складний і вимагає доволі серйозного підготовчого етапу. озроблення якісного тесту – це ціла наука, яку потрібно адаптувати до потреб поточного і підсумкового контролю у навчальному закладі, при цьому не втративши його вимірювальних функцій. 

Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions.

  1. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. – М.: Моск. ин.-т стали и сплавов, 1989.
  2. Барна М.М, Бущак Г.А., Волощенко О.В., Калька Н.М. Ключі до подолання педагогіних стереотипів: Навч.-метод. Посібник / За заг.ред. М.М. Барни. – Тернопіль: Астон, 2008. – 148 с.
  3. Основи педагогічного оцінювання. Ч. 1. Теорія: Навчально- методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. Ірини Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 96 с.
  4. Лефрансуа Ги. Прикладная педагогическая психология: Пер. с англ. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 416 с.