Засоби для дистанційного вивчення теоретичних основ синхронної цифрової технології передавання інформації ВНС ЛП

Автори: 
Колодій Р. С.

Національний університет «Львівська політехніка»

Описано можливості віртуального навчального тренажера для вивчення теоретичних та технологічних аспектів синхронної цифрової технології (Synchronous Digital Hierarchy — SDH). Проаналізовано доцільність використання віртуального тренажера при вивченні дисципліни «Канали та системи передавання інформації» для студентів напряму підготовки «Телекомунікації» та запропоновано метод тестового контролю щодо вивченого матеріалу відповідно до рекомендацій нормативних документів Львівської політехніки [1].

In this work describes the features of virtual training simulator for the study of theoretical and technological aspects of synchronous digital technology (Synchronous Digital Hierarchy — SDH). Analyzed the feasibility of using virtual simulator in the study subjects «channels and the transmission of information» for students in training «Telecommunications» and test control of learning material according to the recommendations of the regulations of the Lviv Polytechnic.

  1. Збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» / За ред. Профессора Ю.Я. Бобала. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. — С.173.
  2. Положення про дистанційне навчання // Офіційний сайт Українського інституту інформаційних технологій в освіті: http://udec.ntu-kpi.kiev.ua.
  3. Канали та системи передавання інформації / Укл. Р. Колодій, реєстраційний номер Е41-127-01/2011 від 02.06.2011 р.(http://vns.lp.edu.ua/moodle/ course/view.php?id=8018).