SOCIAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PUBLIC RILEYSHNZ AS «PROPOSED CIRCUMSTANCES»

1
ВНЗ Інститут реклами

Relying on a comparative analysis of the provisions of the concept of «proposed circumstances» of Stanislavsky and the theory of public relations, the author proves their commonality.

The purpose of our study was to determine the degree of coincidence of the components of the concept of «proposed circumstances» of Stanislavsky and the theory of public relations.

Methods of research have become such general scientific methods: the method of analysis and synthesis, abstraction and generalization; The method of theoretical cognition: the method of ascent from the abstract to the concrete; methods of empirical cognition: observation and description.

The research methodology consisted in the following procedures: presentation due to the analysis and synthesis of the problem of lack of knowledge among public relations specialists about the conceptual orientation to the provisions of the «proposed circumstances» introduced into scientific circulation by Stanislavsky. Thanks to the method of abstraction, the identification in the existing problem of the analogies between the work of the actor (described by Stanislavsky) on himself during the preparation for the play and the implementation by public relations specialists of action-complexes (technologies) that allow effective communication with the public. Using the methods of observation and description, an illustration of theoretical analytic-synthesized positions.

In the conclusions, the author states that the aim of the research was fully achieved. Indeed, the degree of coincidence of the components of the analyzed concept and theory was high (90.9 %). The high degree of this coincidence makes it efficient to use the provisions of the concept of «proposed circumstances» of Stanislavsky in the methodology of public relations.

REFERENCE

1. Bebyk V. M. Menedzhment vyborchoyi kampaniyi: resursy, tekhnolohiyi, marketynh : navch. posib. / V. M. Bebyk. – K. : MAUP, 2001. – 216 s. 

2. Butaforyya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ru.wikipedia.org/wiki/Butaforyya (data zvernennya – 02.05.18). – Nazva z ekrana.

3. Hetmanets M. F. Suchasnyy slovnyk literatury i zhurnalistyky / M. F. Hetmanets, I. L. Mykhaylyn. – KH. : Prapor, 2009. – S. 48, 54, 89, 139.

4. Diya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/Diya (data zvernennya – 08.05.18). – Nazva z ekrana.

5. Épystema [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://pmatsuk/narod.ru/epistema.html (data zvernennya – 06.05.18). – Nazva z ekrana.

6. Zhurnalistyka v piari ta piar v zhurnalistytsi / [upor. V. F. Ivanov, O. S. Dudko]. – K. : Hramota, 2010. – 288 s.

7. Korolko V. H. Osnovy pablyk ryleyshnz : uchebnyk / V. H. Korolko. – M. : Refl-buk; K. : Vakler, 2003. – 528 s.

8. Mizanstsena [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/Mizanstsena (data zvernennya – 06.05.18). – Nazva z ekrana.

9. Moyseev V. A. Pablyk ryleyshnz. Teoryya y praktyka / V. A. Moyseev. – K.: VYRA–R, 1999. – S. 285.

10. Podiya [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://uk.wikipedia.org/wiki/Podiya (data zvernennya – 03.05.18). – Nazva z ekrana.

11. Pocheptsov H. H. Pablyk ryleyshnz, yly kak uspeshno upravlyat obshchestvennym mnenyem / Pocheptsov H. H. – M. : Tsentr, 1998.

12. Reklama ta PR u masovoinformatsiynomu prostori : monohrafiya [T. Yu. Kovalevska, N. V. Kandratenko, N. V. Kutuza ta in.] ; za zah. red. O. V. Aleksandrova ; vidp. red. T. Yu. Kovalevska, N. V. Kutuza. – Odesa : Astroprynt, 2009. – 400 s.

13. Romanov A. A. Yazykovaya suhhestyya v predvybornoy kommunykatsyy / A. A. Romanov, Y. Yu. Cherepanova. – Tver : TvHU, THSKHA, 1998. – 205 s.

14. Stanyslavskyy K. S. Sobr. soch. v 9-ty t. – Tom 2 : Rabota aktëra nad soboy. V 2-kh ch. – CH. 1 : Rabota nad soboy v tvorcheskom protsesse perezhyvanyya. Dnevnyk uchenyka. – M. : Yskusstvo, 1989. – 511 s.

15. Suchasnyy vyborchyy PR : navch. posib. / [V. V. Lisnychyy, V. O. Hryshchenko, V. M. Ivanov ta in.]. – 2-e vyd., pererob. ta dop. – K. : VD «Profesional», 2004. – 384 s. 

16. Kholod O. M. Osnovy pablik ryleyshnz : kurs lektsiy / O. M. Kholod; T. O. Prymak. Pablik ryleyshnz u biznesi : kurs lektsiy. – Kryvyy Rih : Instytut dilovoho administruvannya, 2009. – S. 19. 17. Kholod A. M. Osnovy ymydzhelohyy : ucheb. posob. [pererab. y dop.] / A. M. Kholod. – K. : KyMU, 2011. – 182 s. 

18. Kholod O. M. Inmutatsiya suspilstva v hipermarketi svidomosti : u 3-kh t. – T. 1 : Teoriya inmutatsiyi suspilstva : monohrafiya. – K. : KyMU, 2010. – 213 s. 

19. Kholod O. M. Inmutatsiya suspilstva v hipermarketi svidomosti : u 3-kh t. – T. 3 : Inmutatsiya/mutatsiya suchasnoho suspilstva : monohrafiya. – K. : KyMU, 2012. – 232 s. 

20. Kholod O. M. Teoriya inmutatsiyi suspilstva : monohrafiya / O. M. Kholod. – K. : KyMU, 2011. – 305 s.

21. Teoriya inmutatsiya suspilstva : pro et contra : kolektyvna monohrafiya [za red. O. M. Kholoda ; avtory: Borysenko D. O., Vasylyshyn R. Ya., Dzennyk S. V. ta in.]. – K. : KyMU, 2012. – 234 s. 

22. Kholod O. M. Komunikatsiyni tekhnolohiyi : pidruchnyk / O. M. Kholod. – K. : TSUL, 2012. – 300 s.

23. Fabula [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/wiki/Fabula (data zvernennya – 05.05.18). – Nazva z ekrana.