The constituent elements producer price

Authors: 

Skvortsov I., Zahoretska O., Grishko V.

Lviv Polytechnic National University

The traditional methods of research of influencing of different factors are analysed on a market price and offered new method of design of price space for realization of research with the use of quantitative scales of measuring.

1. Mochernyi S. V. Osnovy pidpryiemnytskoi diialnosti: posibnyk / S. V. Mochernyi, O. A. Ustenko, S. I. Chebotar. – K.: Vyd. tsentr "Akademiia", 2001. – 280 s.
2. Miakota V., Voitenko T. Sobivartist produktsii: vid vypusku do realizatsii. – 3-tie vyd., pererob. i dop. – Kh.: Faktor, 2007. – 288 s.
3. Ekonomichna entsyklopediia ( u 3-kh tomakh) / Vidp. redaktor S. V. Mochernyi. – K.: Vydavnychyi tsentr "Akademiia", 2002. –
Tom 3. – 951 s.
4. Stratehichne tsinoutvorennia: monohrafiia / I. B. Skvortsov, O. Ya. Zahoretska, U. O. Balyk. –Lviv:ZUKTs, 2013. – 350 s.
5. Skvortsov I. B. Efektyvnist investytsiinoho protsesu: metodolohiia, metody i praktyka: monohrafiia. – Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», 2003. – 312 s.
6. Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16 «Vytraty», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.99 r. # 318, iz zminamy i dopovnenniamy, — P(S)BO 16 «Vytraty».