The Inflation Targeting Regime in Ukraine and Czech Republic: a Comparative Analysis

2023;
: pp. 351 - 365
1
Lviv Politechnic National University
2
Institution of Higher Education "Private Joint-Stock Company "Lviv Institute of Management"

The main purpose of this article is to determine the impact of the inflation targeting regime on the inflation rates in Ukraine and the Czech Republic, to identify the advantages and disadvantages of its use, to study the evolution and dynamics of inflationary processes in Ukraine and the Czech Republic, as well as the nature and causes of inflation in Ukraine and the Czech Republic. A separate goal is to analyze the conditions and features of the Czech Republic's experience with the introduction of inflation targeting and the formation of recommendations of successful measures to achieve inflation goals for Ukraine. In the paper, the authors examined the practice of applying the inflation targeting regime in Ukraine and the Czech Republic in order to identify the positive and negative consequences of the implementation of this monetary policy regime. A review of publications has shown varying attitudes towards the inflation targeting regime. The paper describes the chronology of inflationary processes in the researched countries, the dynamics of the consumer price index, the socio-economic consequences and causes of inflation. Attention is focused on the need for state regulation of inflationary processes. The effectiveness of the anti-inflationary policy was determined. In line with the findings of the study, the prospects for the implementation of an effective monetary anti-inflationary policy aimed at effective regulation of inflationary processes are outlined. The authors conclude that the study of the National Bank of Ukraine's (NBU) monetary policy is important because it affects inflation, the exchange rate, and economic growth. Economic agents always adjust financial risks, keeping in mind that historically inflation has been one of the most acute problems for Ukraine2, which has an uneven constant development. This study is aimed at determining the nature and causes of modern inflation in Ukraine and in Czech Republic and the possibility of its regulation by monetary methods. Differences in the dynamics of inflation processes in the presented countries indicate that inflation in each country has specific features related to pricing, purchasing power, money circulation, anti-inflationary and countercyclical policies. However, unevenness and cyclical development of inflation is typical for the studied countries. The results of this study are of interest to the Ministry of Economy of Ukraine, the National Bank of Ukraine, as well as the Committee on Ukraine's Integration into the European Union, whereas the processes of European integration contribute to reducing inflation in the future. The authors conclude that in the process of creating effective economic policy, it is necessary to use the experience of other countries that have achieved stable, multi-year success in this process. This study highlights the discussion about inflation targeting experience in the transition economies of Ukraine and Czech Republic. The authors emphasize that circumstances that led to the transition from exchange rate pegging to inflation targeting have made significant progress in reducing inflation. The authors discovered that the focus of inflation-targeting by central banks should be on the medium-term horizon in order to ensure inflation reduction as well as inflation level appropriate for price stability.

 1. Danylyshyn B. Borotʹba z inflyatsiyeyu chy ekonomichne zrostannya. Shcho vazhlyvishe? [Taming inflation or economic growth. What is more important?]. Available at: https://zn.ua/ukr/macrolevel/borotba-z-inflyaciyeyu-chi- ekonomichne-zrostannya-scho-vazhlivishe-275088_.html. (in Ukrainian).
 2. Danylyshyn B. 6 rokiv inflyatsiynoho tarhetuvannya v Ukrayini: nad chym varto zadumatysya? [6 years of inflation targeting in Ukraine: what is worth thinking about? ]. Available at:https://lb.ua/blog/bogdan_danylysyn/491781_shist_rokiv_inflyatsiynogo.html.    (in    Ukrainian).
 3. Khokhych D. H. (2019). Mekhanizm vzayemodiyi inflyatsiynoho tarhetuvannya i ekonomichnoho zrostannya v Ukrayini. Finansy Ukrayiny [Mechanism of interaction of inflation targeting and economic growth in Ukraine. Fi- nance of Ukraine]. No. 9, pp. 111-126. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2019_9_9. (in Ukrainian).
 4. Bublyk YE.O. (2022). Posylennya valyutnoho rehulyuvannya v Ukrayini v umovakh eskalatsiyi voyennykh diy. Ekonomika Ukrayiny [Strengthening currency regulation in Ukraine in the context of war escalation. Economy of Ukraine]. No. 10, pp. 35-50. Available at: https://doi.org/10.15407/ econo myukr.2022.10.035. (in Ukrainian).
 5. Seliverstov V. V. (2012). Analiz vplyvu okremykh instrumentiv monetarnoyi polityky na tempy inflyatsiyi v Ukrayini. Finansy Ukrayiny [Analysis of the impact of individual monetary policy instruments on inflation rates in Ukraine. Finance of Ukraine]. No. 4, pp. 41-49. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2012_4_5. (in Ukrainian).
 6. Byvshev R.O., Lystopadov A.O. (2019). Inflyatsiya i yiyi vplyv na ekonomiku Ukrayiny. Visnyk ekonomich- noyi nauky Ukrayiny [Inflation and its impact on the economy of Ukraine. Bulletin of Economic Science of Ukraine]. No. 2 (37), pp. 3-7. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163860. (in Ukrainian).
 7. Law of Ukraine No. 738-IX ''On amendments to some legislative acts of Ukraine to simplify investment attraction and introduction of new financial instruments'', Available at: URL: https://climate-laws.org/document/law- no-738-ix-on-amendments-to-some-legislative-acts-of-ukraine-to-simplify-investment-attraction-and-introduction-of- new-financial-instruments_f277. (in English).
 8. European Commission. Cohesion policy 2021-2027. 2020, Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/ en/2021_2027/. (in English).
 9. European Central Bank Statistical Data Warehouse. (n.d.), Available at: https://www.ecb.eu- ropa.eu/stats/html/ index.en.html. (in English).
 10. European Union and the Committee of the Regions. Financial instruments in support of territorial develop- ment. 2017. Available at: https://www.researchgate.net/publication/279957573_Financial_instruments_in_sup- port_of_territorial_development. (in English).
 11. National Bank of Ukraine. NBU annual report 2021: Key indicators of changes that took place in the econ- omy and financial system over the year. 2021. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/richniy-zvit-natsionalnogo- banku-za-2021-rik-klyuchovi-markeri-zmin-u-ekonomitsi-ta-finansoviy-sistemi-vprodovj-roku.    (in    English).
 12. Postanova Pravlinnya NBU vid 18 serpnya 2015 r. № 541 "Pro Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi poli- tyky na 2016-2020 rr [Resolution of the NBU Board dated August 18, 2015 No. 541 "On the Basic Principles of Mon- etary Policy for 2016-2020], Available at: https://www.epravda. (in Ukrainian).
 13. National Bank of Ukraine. Available at: https://bank.gov.ua/en/. (in English).
 14. Česká národní banka. Available at: https://www.cnb.cz/cs/. (in English).
 15. Roshchyna N. V. (2017). Osoblyvosti inflyatsiynykh protsesiv v Ukrayini. Ekonomichnyy visnyk Natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu Ukrayiny "Kyyivsʹkyy politekhnichnyy instytut" [Peculiarities of inflation- ary processes in Ukraine. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Insti- tute"]. No. 14, pp. 61-67. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_11 . (in Ukrainian).
 16. Full wording of Act No. 6/1993 Coll., on the Czech National Bank, as amended, Available at: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/legislation/.galleries/acts/act_on_cnb.pdf.    (in    English).
 17. Cherkashyna T. S. Mekhanizm tarhetuvannya inflyatsiyi v krayinakh vyshehradsʹkoyi hrupy: dosvid dlya Ukrayiny [The mechanism of inflation targeting in the countries of the Visegrad group: experience for Ukraine]. Avail- able at: http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/24332/1/Tezy_Cherkashyna_.pdf. (in Ukrainian).
 18. Sorokivsʹka Z. (2013). Zarubizhnyy dosvid realizatsiyi valyutnoyi polityky v konteksti zabezpechennya makroekonomichnoyi stabilʹnosti. Ukrayinsʹka nauka: mynule, suchasne, maybutnye [Foreign experience of currency policy implementation in the context of ensuring macroeconomic stability. Ukrainian science: past, present, future]. Vyp. 18, S. 144-153. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Un_msm_2013_18_19. (in Ukrainian).
 19. Eva Zamrazilová - So far, rate stability seems likely. Available at: https://www.cnb.cz/en/cnb- news/news/Eva-Zamrazilova-So-far-rate-stability-seems-likely-00001.   (in   English).
 20. History of the CNB’s inflation targets. Available at: https://www.cnb.cz/en/monetary-policy/inflation-tar- get/history-of-cnbs-inflation-targets/. (in English).
 21. CNB’s New Forecast Monetary Policy Report – Winter 2023. Monetary Policy Report - Winter 2023. Avail- able at: https://www.cnb.cz/en/monetary-policy/monetary-policy-reports/Monetary-Policy-Report-Winter-2023/. (in English).
 22. Korres Dzh., Polikhronopulos Dzh. (2002). Monetarna polityka v krayinakh z perekhidnoyu ekonomikoyu: vyvchennya sytuatsiy u Chekhiyi; Uhorshchyni i Polʹshchi. Zhurnal Yevropeysʹkoyi ekonomiky [Monetary policy in countries with transition economies: study of situations in the Czech Republic; Hungary and Poland. Journal of Euro- pean Economy]. Tom 1, No. 1, S. 107-114. Available at: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1251. (in Ukrainian).
 23. CNB. Monetary Policy Report, Winter 2021. Available at: https://www.cnb.cz/en/monetary-policy/mone- tary-policy-reports/Monetary-policy-report-Winter-2021/. (in English).
 24. National Bank of Ukraine. Inflation Report, January 2023. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2023-roku. (in English).
 25. Josifidis K., Allegret J.-P., Pucar E. B., (2009). Monetary and Exchange Rate Regimes Changes: The Cases of Poland, Czech Republic, Slovakia and Republic of Serbia. Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Novi Sad, Serbia, Vol. 56 (2), P. 199-226. Available at: https://ideas.repec.org/a/voj/journl/v56y2009i2p199-226.html. (in English).
 26. Frommel M., Schobert F. (2006). Exchange rate regimes in Central and East European countries: Deeds vs. words. Journal of Comparative Economics, Elsevier, Vol. 34 (3), P. 467-483. Available at: https://ideas.repec.org/a/eee/jcecon/v34y2006i3p467-483.html. (in English).
 27. Czech Republic - Exports Of Goods And Services (% Of GDP). Available at: https://tradingeconom- ics.com/czech-republic/exports-of-goods-and-services-percent-of-gdp-wb-data.html.    (in    English).
 28. Kalynovsʹkyy R. O. (2016). Vybir monetarnoho rezhymu v ekonomichno-sotsialʹnykh realiyakh Ukrayiny. Ekonomika i suspilʹstvo [The choice of monetary regime in the economic and social realities of Ukraine. Economy and Society]. Vyp. 5, S. 8-13. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/5_ukr/2.pdf. (in Ukrainian).
 29. Prymostka O. O. (2016). Suchasni rezhymy monetarnoyi polityky. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu [Modern regimes of monetary policy. Scientific Bulletin of Kherson State University]. Ser- iya:             Ekonomichni                  nauky,                         Vyp.                17                 (3),           S.               129-130. Available             at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_17%283%29   34. (in Ukrainian).
 30. Lyubokhynetsʹ, L. S. (2010). Makroekonomichni osnovy tarhetuvannya inflyatsiyi yak metod rehulyuvannya finansovykh rynkiv v rozvynutykh krayinakh i Ukrayini. Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu [Mac- roeconomic basics of inflation targeting as a method of regulating financial markets in developed countries and Ukraine. Bulletin of the  Khmelnytskyi  National  University].  Ekonomichni  nauky, No.  4,  T.  2, S.  72-75.  Available  at:http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2826. (in Ukrainian).
 31. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Konsolidierte Fassung) / Amtsblatt der Eu- ropäischen Union. Available at: http://eur-lex.europa.eu. (in German).
 32. Bublyk YE. O. (2020). Zmina monetarnykh polityk tsentrobankiv providnykh krayin i yikh naslidky dlya krayin z rynkamy, shcho rozvyvayutʹsya. Ekonomika Ukrayiny [Changes in the monetary policies of the central banks of the leading countries and their consequences for countries with developing markets. Economy of Ukraine]. No. 5, S. 72-84. Available at: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.05.072. (in Ukrainian).
 33. Holub T. (2003) Importing low inflation via pegged exchange rates, currency boards and monetary unions. ICEG European Center. Available at: http://www.icegec.hu/. (in English).
 34. Holyuk V. YA. (2017). Analiz dynamiky i prychyn inflyatsiyi v Ukrayini v 1991-2016 rr. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu [Analysis of the dynamics and causes of inflation in Ukraine in 1991-2016. Scientific Bulletin of Kherson State University]. Seriya: Ekonomichni nauky, Vyp. 24 (2), S. 69-72. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_24(2)   16. (in Ukrainian).
 35. Brychka B. B. (2019). Monetarnyy rezhym tarhetuvannya inflyatsiyi i yoho efektyvnistʹ. Prychornomorsʹki ekonomichni studiyi [The monetary regime of inflation targeting and its effectiveness. Black Sea Economic Studies]. Vyp. 42, S. 175-181. Available at: http://bses.in.ua/journals/2019/42_2019/34.pdf. (in Ukrainian).
 36. Ofitsiynyy sayt Natsionalʹnoho banku Ukrayiny. Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi polityky na 2015 r. [Official website of the National Bank of Ukraine. Monetary Policy Fundamentals for 2015]Available at: http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=10465306. (in Ukrainian).
 37. National Bank of Ukraine. Monetary Policy Guidelines for 2016-2020. Available at: file:///C:/Us- ers/NEW/Downloads/Strategy_v11_17_08_2015_ENG.pdf. (in English).
 38. Tsyhanov S. A. Osoblyvosti zastosuvannya monetarnoyi stratehiyi tarhetuvannya inflyatsiyi v krayinakh TSSYE [Peculiarities of applying the monetary strategy of inflation targeting in the CEE countries]. Available at: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/62940/5/Tsyganov_monetary_strategy.pdf;jses- sionid=4269C252A5C4473AC71EC04283730E60. (in Ukrainian).
 39. Yaremenko O. O. (2010). Svitova praktyka tarhetuvannya inflyatsiyi i suchasni problemy yoho vprova- dzhennya v Ukrayini. Ekonomika i derzhava [Global practice of inflation targeting and modern problems of its imple- mentation in Ukraine. Economy and the State]. No. 12, S. 50-52. Available at: http://www.econ- omy.in.ua/?op=1&z=1122&i=14. (in Ukrainian).
 40. Lepushynsʹkyy V. (2020). Plan, shcho spratsyuvav. Yak monetarna polityka NBU zminyla ekonomiku za 5 rokiv [A successful plan. How the monetary policy of the NBU changed the economy in 5 years]. Available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/persha-p-yatirichka-inflyaciynogo-targetuv... grivnyu-50106974.html. (in Ukrainian).
 41. Reznikova N. V., Panchenko V. H., Ivashchenko O. A. (2021). Vid syntezu ekonomichnykh teoriy do poli- tychnoho konsensusu: monetarno-fiskalʹni dylemy makroekonomichnoyi stabilizatsiyi v umovakh koronakryzy. Ekonomika Ukrayiny [From the synthesis of economic theories to political consensus: monetary and fiscal dilemmas of macroeconomic stabilization in the conditions of the corona crisis. Economy of Ukraine]. No. 4, S. 03-29. Available at: https://doi.org/10.15407/ economyukr.2021.04.003. (in Ukrainian).
 42. Zholudʹ O. Inflyatsiya v Ukrayini: Mynule, Sʹohodennya i Maybutnye [Inflation in Ukraine: Past, Present and Future.]. Available at: https://voxukraine.org/inflation-in-ukraine-past-present-and-future-ukr. (in Ukrainian).
 43. Khokhych D. M. (2020). Vzayemovplyv zrostannya spozhyvchykh tsin i inflyatsiynykh ochikuvanʹ v Ukrayini. Finansy Ukrayiny [Mutual influence of consumer price growth and inflationary expectations in Ukraine. Finance of Ukraine]. No. 4, 2020. S. 64-81. Available at: http://finukr.org.ua/docs/FU_20_04_064_uk.pdf. (in Ukrain- ian).
 44. NBU February 2023 Inflation Update. Available at: https://bank.gov.ua/en/news/all/komentar-natsional- nogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-v-lyutomu-2023-roku. (in English).
 45. NBU Depository: Since Full-Scale Invasion, Ukraine’s Government Borrows Equivalent of Nearly UAH429       Billion        through         Auctions         to       Sell        Domestic          Government          Debt        Securities.          Available at:https://bank.gov.ua/en/news/all/uryad-ukrayini-z-pochatku-povnomasshtabnoyi-viyni-zaluchiv-vid-prodaju-ovdp- na-auktsionah-mayje-429-mlrd-grn-v-ekvivalenti--depozitariy-nbu. (in English).
 46. Inflyatsiynyy        zvit,       sichenʹ       2020       r.      [Inflation        report,        January       2020].       Available        at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiyniy-zvit-sichen-2020-roku.   (in   Ukrainian).
 47. Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi polityky na 2022 r. i serednʹostrokovu perspektyvu [Monetary Policy Guidelines for 2022 and the medium-term perspective]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/osnovni-zasadi-groshovo-kreditnoyi-polit...  (in   Ukrainian).
 48. NBU zobov'yazuyetʹsya povernutysya do rezhymu inflyatsiynoho tarhetuvannya z plavayuchym kursout- vorennyam - Osnovni zasady hroshovo-kredytnoyi polityky [NBU undertakes to return to the regime of inflation tar- geting with a floating exchange rate - Monetary Policy Guidelines]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu- zobovyazuyetsya-povernutisya-do-rejimu-inflyatsiynogo-targetuvannya-z-plavayuchim-kursoutvorennyam--osnovni- zasadi-groshovo-kreditnoyi-politiki. (in Ukrainian).