Volume 822, 2015

In this Number

(15 papers)
С. Добротворський, Є. Басова, Л. Добровольська
Olena Lanets, Оleksii Lanets, Volodymyr Gursky, A. Tihomirov
Zinoviy Stotsko, Dariia Rebot, Богдан Сокіл, Volodymyr Topilnytskyi
Yurii Zhiguts, V. Lazar, Viktor Talabirchuk
M. Dmytrychenko , O. Bilyakovych , A. Savchuk , O. Milanenko , Yu. Turitsya