Volume 822, 2015

In this Number

(15 papers)
С. Добротворський, Є. Басова, Л. Добровольська
Olena Lanets, Oleksiy Lanets, Volodymyr Gursky, A. Tihomirov
Yurii Zhiguts, V. Lazar, Viktor Talabirchuk
M. Dmytrychenko , O. Bilyakovych , A. Savchuk , O. Milanenko , Yu. Turitsya