Омонімія і полісемія в українській музичній термінології

2003;
: сс. 142–146
Автори: 
С. Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

Стаття присвячена аналізу омонімії та полісемії в українській музичній термінології. У межах музичної термінології характерна полісемія, а омонімія не властива; номінації різногалузевих терміносистем є багатозначними; музичні терміни, утворені шляхом термінологізації загальновживаних слів, стають омонімами; у музичній терміносистемі спостерігаємо тенденцію до однозначності термінів.

 

The article traces the analysis of homonymy and polysemy in Ukrainian Musical Terminology. Рolysemy is characteristic of musical terminology while homonymy can rarely be found there; nominations in the term systems of various branches are polysemantic; musical terms created by means of transforming general words into terms become homonyms; аmong of musical terminological system a tendency can be traced towards the monosemantic character of terms.

Булик-Верхола С. Омонімія і полісемія в українській музичній термінології / С. Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2003. – № 490. – С. 142–146.