Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»?

2008;
: сс. 88–91
Автори: 
Ігор Кульчицький, Богдан Філь

Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проаналізовано тлумачення терміна default та його українські та російські відповідники. Стверджено, що найкращим відповідником досліджуваного терміна в українській мові слів вважати «за налаштуванням»*

 

Terminological senses of default have been analyzed and the Ukrainian equivalent «за налаштуванням» is claimed to be the proper one.

 

Хоча кінець XX ст. ознаменувався в Україні «термінологічним вибухом», коли за роки її незалежності було видано близько 600 галузевих словників різного типу і призначення [10, с. 18–22], становлення та удосконалення терміносистем окремих галузей науки і техніки й надалі залишається актуальним для української мови. Незважаючи на власний багатий досвід термінотворення, українська термінологія вже вкотре перебуває у процесі формування [10, с. 14–17].

Особливо це стосується термінології комп’ютерної галузі, яка сьогодні бурхливо розвивається. Створюються нові та набувають нових значень старі терміни. Удосконалення української комп’ютерної термінології важливе ще й тим, що комп’ютер – один з основних комунікативних засобів сьогодення й неявно впливає на культуру мовлення суспільства, особливо представників його молодшої генерації.

Дослідження проведено з метою обґрунтування найкращого, на нашу думку, українського відповідника англійському терміна default.

В Україні дотепер видано низку словників, які містять українську комп’ютерну термінологічну лексику [1; 3; 4; 6; 7]. Однак подані в цих словниках українські терміни мають недоліки [7], основні з яких – калькування з англійської та російської мов, уживання жаргонізмів, недосконалих українських відповідників тощо. Тому робота над українською комп’ютерною терміносистемою актуальна й необхідна.

Розгляньмо англійський термін default. Дотепер українською мовою запропоновано декілька варіантів:

▪  англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки [4]: default (n) замовчування; значення, задане за замовчуванням; (v) подавати за замовчуванням;

▪  англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування [6]: default – 1. [установлений, використовуваний] за промовчанням, значення за промовчанням # 1) значення, умова, положення перемикачів тощо, передбачуване у разі вмикання, скидання чи ініціалізації пристрою, а також під час запуску програми на виконання; 2) заданий заздалегідь варіант відповіді, автоматично встановлюваний програмою в діалоговому вікні, якщо користувач не зробив іншого вибору ( див. також default action, default configuration, default directory, default drive, default option, default parameter, default route, default user, default value); 2. Який маємо на увазі, випущений;

▪  англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція [1]: default – (наперед) усталений, стандартний.

На нашу думку, жодний із поданих українських еквівалентів терміна default не відповідає його змісту. Для підтвердження цього, розгляньмо автентичне тлумачення цього терміна в англійських словниках.

Cambridge International Dictionary of English [11] виділяє значення слова default за семантичними ознаками. За ознакою result: what exists or happens if you do not change it intentionally by performing an action: The computer will take 0 as the default value  unless you type in something different. Дієслівне значення за цією семантичною ознакою подається як: if a computer defaults to a way of operating, it automatically uses it, unless you intentionally change it: My word processor has several different page settings, but it defaults to this one.

Longman Advanced American Dictionary та Longman Dictionary of Contemporary English [13; 14]: ... 3. technical the way in which things will be arranged on a computer screen unless you decide to change them: the default settings for my printer.

The New Oxford American Dictionary [15]: 1. default … 2) a preselected option adopted by a computer program or other mechanism when no alternative is specified by the user or programmer … 2. default [intrans.] … 2) default to (of a computer program or other mechanism) revert automatically to (a preselected option) …

Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary [12]: default ... defaults, defaulting, defaulted ... 2) ADJ A default situation is what exists or happens unless someone or something changes it. Sometimes he simply keyed in default passwords installed on commercial machines and left unaltered by buyers... 3) PHR after , PHR with If something happens by default, it happens only because something else which might have prevented it or changed it has not happened…. 4) PHR-PREP: PREP n/-ing If something happens in default of something else, it happens because that other thing does not happen or proves to be impossible. [FORMAL] Malvolio becomes, in default of competition, the play’s moral centre;

Глоссарій комп’ютерних термінів [2] у російському перекладі так тлумачить цей термін: по умолчанию (Default), а также: опция, принимаемая по умолчанию (default option), значение, принимаемое по умолчанию (default value). Предположение, делаемое программным обеспечением компьютера при отсутствии четких инструкций подразумевать что-то иное. Это может быть опция, принимаемая по умолчанию, – ваши файлы будут располагаться в алфавитном порядке, пока вы не укажете, что они должны перечисляться в соответствии с датой создания или размером – или значение, принимаемое по умолчанию. Например, компьютер будет печатать одну копию документа, если вы не измените значение 1 на другое. Хорошее програмное обеспечение разрабатывается так, чтобы для всех наиболее часто используемых опций были предусмотрены значения по умолчанию, тогла пользователям не приходится тратить время на их установку. Очень часто пользователю предоставляется возможность приспосабливать программу под свои нужды, изменяя одни опции, а для других оставляя значения, принимаемые по умолчанию.

Підсумовуючи подані тлумачення, скажемо таке. Уся робота комп’ютера полягає у виконанні в кожний момент часу тієї чи іншої програми, яка може бути або складником промислового програмного забезпечення, або створеною власноруч користувачем. У будь-якому випадку програма для своєї роботи потребує мати значення параметрів, які керують її роботою. У випадку операційної системи це можуть бути, наприклад, роздільна здатність та оформлення екрану дисплея, мови, які вона підтримує, регіональні особливості, спосіб перемикання клавіатури тощо. У випадку прикладних програм, наприклад текстового редактора, це може бути вигляд головного вікна програми, місце, звідки програма відкриває і куди записує файли тощо. У випадку створення власних програм – це параметри, які передаються під час виклику раніше створених чи стандартних функцій та процедур. Таких параметрів може бути десятки, а часом і сотні. І значення їх необхідно задавати під час кожного використання будь-якої програми. Зрозуміло, що для користувача це монотонна і «зайва» робота. Коли б довелося робити таке щоразу, навряд чи комп’ютер був би таким популярним інструментом. Тому розробники програмного забезпечення пішли таким шляхом. Для більшості параметрів, що керують роботою програмного забезпечення визначено ті значення, які, на думку його розробників, задовольняють більшість користувачів у більшості випадків. Коли користувач, використовуючи програму, не задає значення цих параметрів, то вони приймають ті значення, які були визначені розробниками. У випадку, коли користувача не задовольняє значення, запропоноване розробником, для більшості параметрів забезпечено змогу, або задати один раз інше значення, або змінити те, яке було встановлене розробниками програмного забезпечення. В останньому випадку, коли не задано значення якогось параметра, буде використано те, яке перед тим вказав користувач. Стисло англомовний термін default стосовно комп’ютерної техніки використовують для відображення ситуації, яку можна охарактеризувати так – система, програма, тощо робить щось «default» якщо з моменту її запуску не вказувалося робити щось інше або це «щось» не було змінене.

Розгляньмо, як відповідають такому значенню терміна default запропоновані українські відповідники, базуючись на значеннях слів за словнником української мови (СУМ) [9].

Замовчування, я, с. Дія за знач. замовчувати

Замовчувати… З певною метою приховувати, обминати мовчанкою що-небуть, не розповідати, не згадувати про когось, щось.

Промовчати дивпромовчувати. (До речі, слово промовчання у СУМ [9] взагалі відсутнє. Авт.)

Промовчувати… 1. перех. і неперех. Утримуватися від висловлювання чого-небуть уголос або на письмі… 2. перех і про кого-що. З певною метою приховувати, обминати мовчанкою що-небуть, не розповідати, не згадувати про когось, щось; замовчувати…

3. неперех. Не заперечувати, не суперечити, не говорити наперекір кому-небуть… 4. тільки док., неперех. Мовчати якийсь час…

Стандартний, а, е. 1. Який відповідає стандарту (у 1 знач.) … // Вигот. за поширеним зразком… 2. перен. Позбавлений індивідуальних особливостей, своєрідності, оригінальності; шаблонний, трафаретний…

Стандарт, у, ч. 1. Прийнятий тип виробів, що відповідає певним вимогам своєю якістю, хімічним складом, фізичними властивостями, розміром, вагою і т. ін… // Загальноприйнятий взірець у мові… // Єдина типова форма організації, проведення, здійснення чого-небудь… 2. Щось позбавлене індивідуальних особливостей, своєрідності, оригінальності; шаблон, трафарет…

Усталений а, е 1. Дієпр. пас. мин. ч. до усталити… 2. у знач. прикм. Сталий, стійкий, який закріпився у певній формі…

Усталити дивусталювати

Усталювати … 1. Робити сталим, без відхилень, змін… // Зміцнювати, робити надійнішим… Формувати що-небуть, надаючи йому чітко окреслених якостей, виразних рис…

Якщо ж проаналізувати ці варіанти перекладу з допомогою психолінгвістичної експертної системи ВААЛ [5], то виявиться, що тільки «за промовчанням» не має вираженого емоційного впливу, терміни ж «наперед усталений» (відчуття холодного, сильного та твердого), «стандартний» (відчуття великого та сильного) мають виражені емоційні характеристики, які будуть переносити підсвідому увагу з основної діяльності користувача на другорядну (так само як звук пилки буде відволікати увагу від слухання тихих пасажів класичної музики, хоча, можливо, і не завадить насолоджуватися нею).

Як бачимо, жоден із запропонованих українських відповідників за своїм змістом не відповідає оригінальному значенню терміна default. Принагідно зауважимо, що невідповідним є і російський еквівалент «по умолчанию», позаяк за [8] – УМАЛЧИВАТЬ несов. перех. и неперех. – 1. Умышленно не говорить о чем-л., обходить молчанием что-л. Це щодо любові наших окремих «термінологів» шукати відповідники до англійських термінів через посередництво російської.

На нашу думку, терміна default українською найкраще відповідає «за налаштуванням (налаштовуванням)» або «як налаштовано». СУМ [9] дає таке тлумачення: Налаштовувати… 1. Готувати що-небудь; приводити в стан готовності… 2. Робити що-небудь придатним для роботи, використання і т. ін…

Тобто термін «за налаштовуванням» відображає:

-   маємо щось у стані готовності;

-   це придатне до використання;

-   це налаштував хтось, тобто хтось подбав, щоб отримати потрібний результат;

-   це можна змінювати (налаштовувати) на розсуд користувача.

До того ж «за налаштуванням» не має виражених фоносемантичних оцінок, тобто як добрий офіціант є непомітним і водночас корисним.

 

1. Англійсько-український глосарій виробів Microsoft: громадська редакція / [гол. ред. Б. Рицар]. – Львів: ЕКОінформ, 2006.– 208 с. 2. Бэдет А. Глоссарий компьютерных терминов, 10-е издание.: Пер. с англ. / [Арнольд Бэдет, Диана Бурдхардт, Алина Камминг и др.] – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002.– 432 с. 3. Іваницький Р. В. П’ятимовний тлумачний словник з інформатики / Р. В. Іваницький, Т. Р. Кияк. – К., 1995. – 372 с. 4. Коссак О. М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки / О. М. Коссак; лінгв. ред. О. Р. Микитюк. – Львів: СП «БаК», 1995. – 304 с. 5. Проект Ваал [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vaal.ru/index.php. 6. Пройдаков Е. М. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і прогамування. / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. – вид. 1.– К.: Видавничий дім «СофтПрес», 2005.– 552 с. 7. Рицар Б. Про англійсько-український глосарій виробів Microsoft / Б. Рицар, Р. Мисак, Р. Микульчик // Проблеми української термінології: зб. наук. праць / відп. ред. Л. Полюга. – Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2006.– С. 28–30. 8. Русский гуманитарный интернет-университет [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.vusnet.ru/. 9. Словник української мови: В 11 т.– К.: Наук. думка, 1970–1980. 10. Українська термінологія і сучасність: зб. наук. праць. Вип. IV–VI / відп. ред. Л. О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2001, 2003, 2005. 11. Cambridge International Dictionary of English.– Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 1773 p. 12. Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary. New Digital Edition 2008 © HarperCollins Publishers 2008 // ABBYY Lingvo [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.lingvo.ru/whatsnew/?versionList=12_ere 13. Longman Advanced American Dictionary. – Harlow: Pearson Education Limited, 2000. – 1746 p. 14. Longman Dictionary of Contemporary English – Harlow: Pearson Education Limited, 2003. – 1949 p. 15. The New Oxford American Dictionary, Second Edition. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 2051 p.

 

* краще й стисліше «як налаштовано» – ред.

Кульчицький І. Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? / Ігор Кульчицький, Богдан Філь // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2009. – № 648. – С. 88–91.