Requirements for registration of the scientific articles

До Вісника приймають статті, матеріали яких раніше не було опубліковано, з таких проблем української термінології:

 • теоретичні засади термінознавства й лексикографії;
 • лексикографія та міжмовні зв’язки;
 • нормування та стандартування термінології;
 • термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоров’я, сільськогосподарська тощо);
 • термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

Подані статті повинні мати такі обов’язкові частини:

 1. поставлення проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виокремлення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю;
 3. формулювання мети статті;
 4. виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 5. висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Вимоги до статті:

 1. Обсяг статті: не менше, ніж 5 сторінок.

 2. Структура статті має відповідати вимогам до фахових видань України й складатися з таких частин: 1) суть проблеми; 2) аналіз останніх досліджень та публікацій; 3) формулювання мети статті; 4) виклад основного матеріялу; 5) висновки; 6) перелік літератури.

 3. Текстовий редактор: MS Word, формат файлу rtf.

 4. Сторінка формату А4 (210х297 мм); поля (береги): ліве – 1,8 см, праве – 2,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2,7 см.

 5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12; у разі використання інших шрифтів подати їх електронні версії. Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка – 1 см. Підзаголовки виокремити посередині рядка грубим шрифтом Times New Roman розміру 11.

 6. Нумерація сторінок – унизу посередині.

 7. Посилки на використану літературу в тексті подати за взірцем, напр.: [2, с. 19; 4, с. 237; 7; 9–15].

 8. Рядки: 1-й рядок праворуч – номер УДК (грубий шрифт); 2-й праворуч – ім’я та прізвище автора (грубий шрифт); 3-й праворуч – повна назва організації (звичайний шрифт); через рядок – посередині назва статті (грубий шрифт, розмір 14); через рядок – праворуч (похилий шрифт): знак ©, автор(и), рік видання; через рядок – анотація українською мовою (до 60-ти слів); через рядок – анотація англійською мовою (до 60-ти слів); після анотацій перелічити ключові слова кожною мовою (до 8-ми слів); через рядок – текст статті.

 9. Нумерований перелік літератури подати в кінці статті одним абзацом через крапку з комою (похилий шрифт) за абеткою, оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (див. Бюлетень ВАК України, № 3, 2008) .

 10. Рисунок (діаграма): у форматі TIFJPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10 пт.

 11. Таблиці: у форматі МS Wordзаголовок подати над таблицею справа (похилий шрифт), напр., Таблиця 1; назва таблиці – у наступному рядку посередині (грубий шрифт).

 12. Формули: посередині (сторінки чи колонки), розмір шрифту ‒ 10, великий індекс ‒ 8, малий індекс ‒ 6, великий символ ‒ 17, малий символ ‒ 10 пт.

 13. У тексті не використовувати переноси та автоматичну нумерацію приміток.

 14. Обов’язковий підпис автора (-ів) у кінці статті.

Автор може подати до Вісника лише одну статтю, як співавтор – одну або дві.

 

До редколегії збірника треба подати:

 1. сформований електронний файл статті;
 2. два примірники роздрукованої статті з підписом автора (авторів) на останній сторінці;
 3. електронну версію розширеної анотації статті англійською мовою (з українським текстом) обсягом не менше, ніж одна сторінка (1800 знаків) разом із назвою статті, іменем та прізвищем автора й назвою організації (шрифт Times New Roman, розмір 11; інтервал – 1,1). Треба також подати український переклад англійської анотації. Англійською мовою до анотації також додати бібліографію, якщо автор знає переклад, в іншому випадку подати її транслітерацією
 4. супровідний лист на бланку закладу автора (авторів) на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» з проханням дозволити публікацію статті, а для автора (авторів) з Львівської політехніки ‒ підпис завідувача кафедри на першій сторінці статті з дозволом до друку;
 5. для автора не доктора наук дві рецензії від фахівців з науковим ступенем (хоча б одна з них ‒ від філолога), одна з яких має бути з іншої організації;
 6. відомості про автора (авторів).

 

Рецензія на статтю повинна містити розділи:  

 1. опис об’єкта дослідження;
 2. актуальність праці;
 3. наукова новизна;
 4. значення отриманих результатів дослідження;
 5. недоліки роботи;
 6. рекомендації.

Редколегія не розглядає статтю, подану та оформлену з порушенням вимог або, що не відповідає тематиці Вісника. Статтю автору не повертаємо.

Згідно з наказом по НУ «Львівська політехніка» № 223-10 від 24.10.2017 редколегія перевірятиме рукописи статей на академічний плагіат у системі Unicheck.

Після повідомлення редколегії про прийняття статті до публікації автор(и) повинен сплатити за видання.

Статтю та розширену англійську анотацію буде розміщено на сторінці ТК СНТТ в інтернеті.