Вимоги до оформлення доповідей

Тези доповідей надаються українською та англійською, російською та англійською або англійською мовами.

Автори несуть відповідальність за дотримання законодавчих вимог з опублікування матеріалів у пресі.

Текст готується в редакторі Microsoft Word на папері формату А4 з книжковою орієнтацією (шрифт Times New Roman (TNR), 11 пт., інтервал 1,0) з полями: верхнє – 2,5, нижнє – 3,5, ліве – 3, праве – 2 см. Обсяг не більше 2 сторінок.

Порядок розміщення матеріалу:

  • УДК: – зліва у верхньому рядку (TNR, 10 пт., жирний);
  • прізвища та ініціали авторів (TNR, 10 пт., жирний), вчений ступінь, вчене звання, організація (TNR, 10 пт., звичайний) – у цьому ж рядку з вирівнюванням по правому краю. Інформація про кожного співавтора розташовується в новому рядку;
  • назва – через рядок з вирівнюванням по центру (TNR 16 пт., напівжирний, регістр - всі прописні, інтервал 1,5);
  • анотація – у вигляді короткого змісту – (TNR, 10 пт., звичайний, інтервал 1,0) інтервал перед - 6 пт., відступ – 0,8 см. Обсяг від 2 до 8 рядків;
  • ключові слова – не більше 6 слів або словосполучень;
  • текст тез – через рядок –з обов'язковою постановкою проблеми, перерахуванням вирішуваних завдань, викладенням суті дослідження і формулюванням висновків, які повинні відповідати поставленому завданню;
  • заголовок – Література (TNR, 10 пт.) – через рядок;
  • перелік літературних джерел – за стандартом ДСТУ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», не більше трьох джерел, опублікованих не раніше 2000 р.;

Таблиці друкуються в тексті без розвороту і повинні бути забезпечені заголовками. Посилання на таблиці даються в скороченому вигляді (табл.);

Формули набираються в редакторі Equation 1.0 - 3.0 і нумеруються в круглих дужках. Розміри: шрифт TNR Cyr звичайний 11 пт.; великий індекс 7 пт., дрібний індекс 6 пт.; великий символ 14 пт.; невеликий символ 10 пт.; змінна - курсивом; міжрядковий інтервал 150%;

Посилання на літературу оформляються у квадратних дужках і проставляються по тексту після згадки джерела. Посилання на формули статті, що зустрічаються по тексту, виконують в круглих дужках;

Рисунки вставляються в тексті і повинні мати підписи.