Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповіді обсягом 2 повні сторінки формату А5 повинні мати поля (крім лівого) – 22 мм, ліве – 20 мм.

Текст необхідно підготувати в редакторі Word шрифтом Times New Roman, 11 pt., інтервал – 1,0, абзац – 1,0 см. Матеріал повинен бути зверстаний у вигляді єдиного файлу. Сторінки не нумеруються.

Матеріали конференції будуть опубліко­вані у збірнику тез до початку конференції.

 

Порядок розміщення матеріалу:

Автори: друкуються з вирівнюванням зліва, без абзацу, ініціали і прізвища співавторів (напівжирний, 11 pt), в дужках – місто і країна; (звичайний, 11 pt).

Пропустити 1 рядок.

Назва доповіді: у наступному рядку по центру ВЕЛИКИМИ літерами, (напівжирний 11 pt) (без пропуску).

Інформація про організацію, де виконана робота по центру назва закладу чи установи, підрозділ (курсивом, 11 pt), бажано вказати електронну адресу.   

Пропустити 1 рядок.

Текст (звичайний 11 pt), абзац – 1,0 см, інтервал – 1,0, вирівнювання – за шириною.

Називати файл просимо за прізвищем першого автора, наприклад, Petrenko.doc

Також учасники конференції зможуть опубліку­вати матеріали у англомовному журналі «Environmental problems», який включений до Переліку наукових фахових видань України за технічною галуззю наук. Вимоги до статей на офіційному сайті журналу http://science.lpnu.ua/ep