Концепція застосування модифікованих блокових шифрів у телекомунікаційних середовищах кіберфізичних систем

2015;
: сс. 40 - 51
Автори: 
Ігнатович А. О.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

За результатами аналізу особливостей функціонування та характеристик телеко- мунікаційних середовищ кіберфізичних систем запропоновано концепцію застосування модифікованих блокових шифрів разом із широковживаними методами захисту. Розглянуто особливості застосування нового способу шифрування на основі статичного та динамічного включення маскувальних символів. Показана можливість розширення функціональних можливостей компонентів безпеки кіберфізичних систем за викорис- тання модифікованих блокових шифрів. Наведено результати тестування модифіко- ваних блокових шифрів із використанням стандартизованих тестів.

1. Мельник А. О. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку / А. О. Мельник // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – № 806: Комп'ютерні системи та мережі. – С. 154–161. 2. Ігнатович А. О. Моделі застосування модифікованих блокових шифрів у кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матер. Першого наукового семінару (25–26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 144–149. 3. Вербицький О. В. Вступ до криптології. – Львів: Вид-во наук.-техн. літератури 1998. – 248 с. 4. Ємець В. Сучасна криптографія: основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. – Львів: БАК, 2003. – 144 с. 5.Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 672 с. 6. Fred Cohen. A Short History of Cryptography // Introductory Information Protection. – 1987. 7. Спосіб шифрування інформації. Патент України на корисну модель № 99073. Бюл. № 9 від 12.05.2015. Ігнатович А. О., Іванців В. Р., Іванців Р-А. Д., Павич Н. Я. 8. Ігнатович А. О. Моделі підвищення ефективності та надійності блокових шифрів / А. О. Ігнатович, Н. Я. Павич // Вісник Львівського державного університету безпеки житєдіяльності МНС України: зб. наук. пр. – 2015. – № 11. – С. 101–110. 9. NIST Special Publication 800-22 Revision 1a. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications. [Електронний ресурс], April 2010. Режим доступу: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-22-rev1a/SP800-22rev1a.pdf. 10. Ігнатович А. О. Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2015. – Т. 3, № 225. – C. 233–236