Concept of usage of modified block ciphers in telecommunications environments of cyberphysical systems

2015;
: pp. 40 - 51
Автори: 
Ignatovich A.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

This research work proposes concept of usage of modified block ciphers combining with widely used security methods. The proposed concept is based on the analysis of peculiarities of functioning and characteristics of telecommunications environments of cyberphysical systems. Peculiarities of usage of the newly introduced cryptography method on the basis of static and dynamic inclusion of masking symbols are overviewed. Possibilities of extension of the functionality of security components of cyberphysical systems in the process of usage of modified block ciphers are shown. The analysis of effectiveness of the proposed block ciphers using the National Institute of Standards and Technology (NIST USA) statistical tests is done.

1. Мельник А. О. Кіберфізичні системи: проблеми створення та напрями розвитку / А. О. Мельник // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – 2014. – № 806: Комп'ютерні системи та мережі. – С. 154–161. 2. Ігнатович А. О. Моделі застосування модифікованих блокових шифрів у кіберфізичних системах // Кіберфізичні системи: досягнення та виклики: матер. Першого наукового семінару (25–26 червня 2015 р., м. Львів). – 2015. – C. 144–149. 3. Вербицький О. В. Вступ до криптології. – Львів: Вид-во наук.-техн. літератури 1998. – 248 с. 4. Ємець В. Сучасна криптографія: основні поняття / В. Ємець, А. Мельник, Р. Попович. – Львів: БАК, 2003. – 144 с. 5.Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. – 672 с. 6. Fred Cohen. A Short History of Cryptography // Introductory Information Protection. – 1987. 7. Спосіб шифрування інформації. Патент України на корисну модель № 99073. Бюл. № 9 від 12.05.2015. Ігнатович А. О., Іванців В. Р., Іванців Р-А. Д., Павич Н. Я. 8. Ігнатович А. О. Моделі підвищення ефективності та надійності блокових шифрів / А. О. Ігнатович, Н. Я. Павич // Вісник Львівського державного університету безпеки житєдіяльності МНС України: зб. наук. пр. – 2015. – № 11. – С. 101–110. 9. NIST Special Publication 800-22 Revision 1a. A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications. [Електронний ресурс], April 2010. Режим доступу: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-22-rev1a/SP800-22rev1a.pdf. 10. Ігнатович А. О. Критерій ефективності для визначення стійкості блокових шифрів // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2015. – Т. 3, № 225. – C. 233–236