Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери

2016;
: с. 74 - 81
1
Національний університет "Львівська політехніка", кафедра електронних обчислювальних машин

Запропоновано та досліджено соціальну мережу з врахуванням мінімального наванта- ження на сервери. Показано принципи проектування соціальних мереж. Наведено результати тестування розробленої соціальної мережі та проаналізовано навантаження на сервери.

  1. Астахова И. Ф. SQL в примерах и задачах : учеб. пособ. / И. Ф. Астахова, А. П. Толстоборов, В. М Мельников. – Минск : Новое знание, 2007. – 160 с.
  2. Бабенко В. Г., Шадхін В. Ю., Компанієць В. О. Оперативний розподіл навантаження на мережі передачі даних / Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3. – C. 23–28.
  3. Березко Л. О., Якимець А. І. Ефективний метод обробки запитів до ВЕБ-сервісів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Комп’ютерні системи та мережі”. – 2014. – № 745. – С. 12–17.
  4. Виейра Роберт. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовый курс.: Пер. с англ. – М.: ООО “Вильямс”, 2005. – 832с.
  5. Грабер М. Справочное руководство по SQL. – М.: Лори, 2003. 293 с.
  6. Жуков І. А. Методи балансування навантаження для Web-серверів / І. А. Жуков, І. М. Кравець // Проблеми інформатизації та управління.: Збірник наукових праць. – К. НАУ, 2007. – С. 120–124.
  7. Моисеев Т. Н., Распределение информационных потоков данных в распределенных многосерверных системах / Т. Н. Моисеев. – Воронеж: Научная книга, 1998. – 140 с.
  8. Нильсен Пол. MS SQL Server 2005. Библия пользователя: Пер. с англ. – М.: ООО “Вильямс”, 2005. – 238 с