АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУБСТРАТІВ ОПАЛОГО ЛИСТЯ У ВЕРМИКУЛЬТИВУВАННІ

1
Львівский національний університет ветиринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
2
Львівский національний університет ветиринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького
3
Національний університет “Львівська політехніка”
4
Національний університет “Львівська політехніка”
5
Львівский національний університет ветиринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Сьогодення вимагає використання новітніх технологій в утилізації сміття, особливо таких біовідходів як опале листя, оскільки воно може акумулювати різноманітні шкідливі сполуки, в тому числі важкі метали. Одним із методів його переробки є компостування. З іншого боку, це листя можна використати для покращення стану грунту шляхом біоконверсії. Власне перспективним напрямом для реалізації поставленого завдання є використання технології вермикультивування із залученням червоних каліфорнійських червяків.

Отже, основною метою роботи було вивчення метаболічних процесів в організмі Eisenia foetida за умов вермикультивування на субстраті з опалого листя, зібраного у різних щодо екологічного благополуччя зонах міста Львова.

У результаті проведених досліджень вивчена динаміка змін у біомасі олігохет за впливу мінерального фосфору, важких металів та цеолітового ентеросорбенту для підвищення рівня деградації  та нейтралізації органічних субстанцій цих відходів, що може бути використано для безпечної утилізації та компостування опалого листя.

Показано, що техногенне навантаження негативно впливає на метаболічні процеси в організмі червоних каліфорнійських черв’яків, про що свідчить активність таких ензимів, як аланін- та аспартатамінотрансферази, а також лужна фосфатаза. Проте додаванням до базового субстрату вермикультури Eisenia foetida цеолітового борошна у кількості 6 % від його маси частково можна нівелювати цей негативний вплив. За цих умов у копролітах черв’яків Eisenia foetida збільшується вміст таких макроелементів, як кальцій, магній, фосфор та калій.

Отже, показано можливість застосування вуглецевих субстратів опалого листя при вермикультивуваннні Eisenia foetida для зрівноваження біологічного балансу грунтової екосистеми та створення біогумусу для підвищення врожайності ґрунту.

1. VermicompostingofLeaflitters: WaytoconvertwasteintoBest/ R. Nagar, A. Titov, Р. Bhati //Int.
J. Curr. Sci. – 2017, 20(4). – P 25–30. 2. S. Pattnaik, M. V. Reddy/Nutrient Status of Vermicompost of
UrbanGreen Waste Processed by Three Earthworm Species—Eiseniafetida, Eudriluseugeniae, and
Perionyxexcavatus // Applied and Environmental Soil Science Volume 2010, Article ID 967526, 13 p.
doi:10.1155/2010/9675263. Metabolic Responses of EiseniaFetida to Individual Pb and Cd Contamination
in Two Types of Soils // Scientific Report. 7: 13110. DOI:10.1038/s41598-017-13503-z. 4. Скип О. С.,
Швед О. В., Буцяк В. И. Перспективы альтернативности субстратов опавших листьев в
вермикультвировании // Technologica laspect of modern agricultural production and environmental
protection/ProceedingsXIIIInternationalscientific-appliedconference. daRostim. – Алмати Казах. ун-т,
2017. – С. 102–103. 5. Manczarski P. Kompostowanieodpadówkomunalnych // Referatna Forum
Technologii Ochrony Środowiska. POLEKO. – 2007, UP – 1–16 s. 6. Сендецький В. М. Переробка
органічних відходів у біогумус методом вермикультивування // Збірник наукових праць ННЦ
“Інститут землеробства УААН”. – 2009. – Вип. 1–2. – С. 50–55. 7. Скіп О. С., Буцяк В. І.,
Печар Н. П. Технологічні властивості та хімічний склад опалого листя як субстрату для
вермікультивування // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2011. – Т. 13, № 2
(48), Ч. 1. – С. 466–470. 8. Скіп О. С., Буцяк В.І., Печар Н. П. Активність ферментації субстратів
за різного кількісного співвідношення компосту з опалого листя та гною ВРХ у процесі
вермікультивування Еiseniafoetida // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького. – Львів,
2011. – Т.13, № 4 (50), Ч. 2. – С. 209–212. 9. Методические указания по определению тяжёлых
металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. – М.: ЦИНАО, 1992 – 61 с.
9. Reitman S., Francel S. // Amer. JClin. Pathology. – 1957. – Vol. 28. – P. 56. 10. Пересипкіна Т. Н.,
Дубова О. В., Приступа І. В. Лабораторний практикум з ґрунтознавства // Для студентів
біологічного факультету. – Запоріжжя. – ЗНУ 2005. – 32 с. 11. Relative Toxicity of two Selected
Fungicides on Acid Phosphatase and Alkaline Phosphatase activity of Epigeic Earthworm EiseniaFetida
(Oligochaeta) / S. Mandal, P. P. Chakravorty, J. K. Kundu // World Wide Journal of Multidisciplinary
Research and Development. 2017; 4(2): 14–17.