ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТИХ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ГРАНУЛЬОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ

1
Національний університет „Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

Проведено аналіз різновидностей глинистої сировини  яворівського родовища . В польових умовах досліджено умови залягання сировини.  На основі  результатів термогравіметричного та рентгенофазового аналізу встановлено їх мінералогічний склад. Досліджено можливість використання монтморилонітохлоритових карбонатновмісних глин  в шихтових складах системи зламки скла-цеоліт-глина  для одержання пористих склокерамічних матеріалів. Встановлено оптимальний склад вмісту глинистої складової  та температурно-часові параметри поризування матеріалу. На основі розроблених шихтових складів досліджено умови гранулювання матеріалу. Встановлено, що наявність досліджуваної  глинистої складової в шихтових складах сприяє процесу гранулювання матеріалу та збільшенню міцності сирівцевих гранул різного гранулометричного складу. Запропоновано методику визначення міцнісних характеристик сформованих гранул.  Дослідним шляхом визначено оптимальні умови поризування грануляту.

На основі розроблених складів маси та параметрів  поризування, в лабораторних умовах,  за швидкісним режимом низькотемпературного спікання,  виготовлено  гранульований, пористий  матеріал з об'ємною масою 0,29-0,33 г/см3 .  Досліджено порові  характеристики одержаного матеріалу. 

1. Демидович Б. К. Производство и применение пеностекла. – Минск, 1972. 2. Нікітін С. В.
Пористі склокристалічні матеріали на основі природної та вторинної сировини: автореф. …
канд.тех. наук. – Дніпропетровськ, 2014. 3. Физико-химические основы получения пористых
материалов из вулканических стекол / А. А. Крупа. – К.: Вища школа, 1978. – 136 с. 4. Про
можливість отримання пористих склокристалічних матеріалів з використанням бою віконного
скла та легкоплавких глин / Я. І. Білий, Я. І. Кольцова, С. В. Нікітін // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2012. –
№ 48 (954). – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія).– С. 138 – 146. 5. Семеген Р. И. Легкие
заполнители для бетонов из цеолитсодержащих пород Карпат: автореф. … дис. канд. техн.
наук. – Львов, 1990. 6. Зонхиев М. М. Пеностекло на основе стеклобоя и горных пород с
повышенным содержанием кристаллических фаз: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.23.05 /
М. М. Зонхиев; Восточно-Сибирский Гос. технолог. ун-т. – Улан-Удэ, 2009. – 33с. 7. Патент UA
115850 C2, 10.02.2017. 8 Патент на корисну модель № 76210 від.25.12.12. 9. Горшков В. С.,
Тимашев В. В., Савельев В. Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ. – М.:
Высшая школа, 1981. 10. Иванова В. П., Касатов Б. К., Красавина Т. Н., Розинова Е. Л.
Термический анализ минералов и горных пород. – Л.: Недра, 1974.