ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ КУМАРОН-ІНДЕН-КАРБАЗОЛЬНОГО МОДИФІКАТОРА ДОРОЖНІХ НАФТОВИХ БІТУМІВ

1
Lviv Polytechnic National University
2
Національний університет “Львівська політехніка”
3
Lviv Polytechnic National University
4
Національний університет “Львівська політехніка”

Отримано вузьку кумарон-інденову фракцію з рідких продуктів коксування вугілля. На її основі та за присутності карбазолу методом йонної полімеризації синтезовано новий вид коолігомерів – кумарон-інден-карбазолові смоли (КІКС), які пропонується використовувати як адгезійний модифікатор дорожніх нафтових бітумів. Вивчено вплив температури на процес синтезу КІКС, її якість та характеристики модифікованих нею бітумів

1.Bashkatov, N. N. (2018). Koagulyatsionnyye i neorganicheskiye polikondensatsionnyye vyazhushchiye: uchebnoye posobiye dlya studentov vuza, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki 08.03. 01-Stroitel'stvo.

2. Pokonova, YU. V. (2005). Neftyanyye bitumy. Skt. Pet.: Sankt-Peterburgskaya izdatel'skaya kompaniya.

3. Gureyev, A. A., Chernysheva, Ye. A., Konovalov, A. A., & Kozhevnikova, YU. V. (2007). Proizvodstvo neftyanykh bitumov. M.: Neft' i gaz.

4. Gun, R. B. (1973). Neftyanyye bitumy. M.: Khimiya.

5. Karbazol. Pasport bezpechností. – Rezhim dostupu: https://www.carlroth.com/medias/SDB-9752-RU-RU.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY...

6. DSTU 4044:2019 (2015). Bitumens petroleum. Specifications. [Valid from 01.05.2020].

7. Pyshyev, S., Gunka, V., Grytsenko, Y., & Bratychak, M. (2016). Polymer modified bitumen. Chemistry & Chemical Technology, 10, (4)(s), 631-636. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631

8. Pyshyev, S., Prysiazhnyi, Y., Sidun, I., Shved, M., Borbeyiyong, G. I., & Korsh, D. (2020). Obtaining of Resins Based on Model Mixtures with Indene, Coumarone and Styrene and their Usage as Bitumen Modifiers. Petroleum & Coal, 62(2).

9. Pyshyev, S.; Prysiazhnyi, Yu.; Borbeyiyong, G.I.; Chervinskyy, T.; Kułażyński, M.; Grytsenko, Yu. (2021). Effect of raw material composition on the properties of road asphalt modifier obtained from liquid coal coking products. Przem. Chem., 100(7), 680. https://doi.org/10.15199/62.2021.7.9

10. Pyshyev, S., Grytsenko, Y., Danyliv, N., Bilushak, H., & Pyshyeva, R. (2015). Production of indene-coumarone resins as bitumen modifiers. Petroleum & Coal, 57(4).

11. DSTU EN 1426:2018 (2019). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Depth of Permeability of the Needle (Penetration). EN 1426:2015, IDT. [Valid from 01.06.2019].

12. DSTU EN 1427:2018 (2019). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Softening Point by Ring and Ball Method. EN 1427:2015, IDT. [Valid from 01.06.2019].

13. DSTU 8825:2019 (2020). Bitumen and Bituminous Binders. Elongation method. [Valid from 01.01.2020].

14. DSTU B V.2.7-81-98 Bitumens petroleum road viscous. The method of determining the adhesion to the surface of glass and stone materials. Specifications. – [Valid from 01.03.1999].

15. DSTU 8787:2018 Bitumen and bituminous binders. Method for determining adhesion to crushed stone. – [Valid from 01.06.2019].

16. Sokolov, V. Z. (1978). Inden-kumaronovyye smoly. M.: Metalurgiya.

17. Litvinenko, M.S.; Nosalevich, M.S. (1962) Khimicheskiye produkty koksovaniya dlya proizvodstva polimernykh materialov. Khar'kov: Metallurgizdat.

18. Mülhaupt, R. (1997). Book Review: Hydrocarbon Resins. By R. Mildenberg, M. Zander and G. Collin.

19. SOU 45.2-00018112-067:2011. Road bitumen, modified with adhesive additives. Specifications. – [Valid from 01.09.2011].