INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE PROCESS OF OBTAINING COUMARONE-INDENE-CARBAZOLE MODIFIER OF ROAD OIL BITUMENS

2022;
: 49-55
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

A narrow coumarone-indene fraction was obtained from liquid coal coking products. Based on this fraction and carbazole's presence, coumarone-indene-carbazole resin (CICR), a new type of kooligomers, was synthesized by ionic polymerization, which is proposed to be used as an adhesive modifier of road oil bitumens. The influence of temperature on the process of CICR synthesis, its quality, and characteristics of bitumen modified by it were studied.

1.Bashkatov, N. N. (2018). Koagulyatsionnyye i neorganicheskiye polikondensatsionnyye vyazhushchiye: uchebnoye posobiye dlya studentov vuza, obuchayushchikhsya po napravleniyu podgotovki 08.03. 01-Stroitel'stvo. https://doi.org/10.15520/sslej.v3i7.2219
2. Pokonova, YU. V. (2005). Neftyanyye bitumy. Skt. Pet.: Sankt-Peterburgskaya izdatel'skaya kompaniya.
3. Gureyev, A. A., Chernysheva, Ye. A., Konovalov, A. A., & Kozhevnikova, YU. V. (2007). Proizvodstvo neftyanykh bitumov. M.: Neft' i gaz.
4. Gun, R. B. (1973). Neftyanyye bitumy. M.: Khimiya.
5. Karbazol. Pasport bezpechností. - Rezhim dostupu: https://www.carlroth.com/medias/SDB-9752-RU-RU.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY...
6. DSTU 4044:2019 (2015). Bitumens petroleum. Specifications. [Valid from 01.05.2020].
7. Pyshyev, S., Gunka, V., Grytsenko, Y., & Bratychak, M. (2016). Polymer modified bitumen. Chemistry & Chemical Technology, 10, (4)(s), 631-636. https://doi.org/10.23939/chcht10.04si.631
8. Pyshyev, S., Prysiazhnyi, Y., Sidun, I., Shved, M., Borbeyiyong, G. I., & Korsh, D. (2020). Obtaining of Resins Based on Model Mixtures with Indene, Coumarone and Styrene and their Usage as Bitumen Modifiers. Petroleum & Coal, 62(2).
9. Pyshyev, S.; Prysiazhnyi, Yu.; Borbeyiyong, G.I.; Chervinskyy, T.; Kułażyński, M.; Grytsenko, Yu. (2021). Effect of raw material composition on the properties of road asphalt modifier obtained from liquid coal coking products. Przem. Chem., 100(7), 680.  https://doi.org/10.15199/62.2021.7.9
10. Pyshyev, S., Grytsenko, Y., Danyliv, N., Bilushak, H., & Pyshyeva, R. (2015). Production of indene-coumarone resins as bitumen modifiers. Petroleum & Coal, 57(4).
11. DSTU EN 1426:2018 (2019). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Depth of Permeability of the Needle (Penetration). EN 1426:2015, IDT. [Valid from 01.06.2019].
12. DSTU EN 1427:2018 (2019). Bitumen and Bituminous Binders. Determination of the Softening Point by Ring and Ball Method. EN 1427:2015, IDT. [Valid from 01.06.2019].
13. DSTU 8825:2019 (2020). Bitumen and Bituminous Binders. Elongation method. [Valid from 01.01.2020].
14. DSTU B V.2.7-81-98 Bitumens petroleum road viscous. The method of determining the adhesion to the surface of glass and stone materials. Specifications. - [Valid from 01.03.1999].
15. DSTU 8787:2018 Bitumen and bituminous binders. Method for determining adhesion to crushed stone. - [Valid from 01.06.2019].
16. Sokolov, V. Z. (1978). Inden-kumaronovyye smoly. M.: Metalurgiya.
17. Litvinenko, M.S.; Nosalevich, M.S. (1962) Khimicheskiye produkty koksovaniya dlya proizvodstva polimernykh materialov. Khar'kov: Metallurgizdat.
18. Mülhaupt, R. (1997). Book Review: Hydrocarbon Resins. By R. Mildenberg, M. Zander and G. Collin. https://doi.org/10.1002/anie.199722492
19. SOU 45.2-00018112-067:2011. Road bitumen, modified with adhesive additives. Specifications. - [Valid from 01.09.2011].