Актуальні проблеми соціально-правового захисту бездоглядних і безпритульних дітей: окреслення специфіки

Authors: 

Л. Кривачук

Акцентовано увагу на проблемі поширення в Україні дитячої бездоглядності та безпритульності. Обґрунтовано необхідність врахування окресленої специфіки досліджуваного феномена у процесі державно-управлінської діяльності щодо запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, а також надання державними службовцями соціальних послуг бездоглядним і безпритульним дітям.

 1. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства [Електронний ресурс] : стат. зб. за 2012 р. / Державна служба статистики України ; [відп. за вип. І. В. Калачова]. — К. : ДССУ, 2013. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Соціальний звіт за 2012 рік [Електронний ресурс] / Міністерство соціальної політики України. — Режим доступу : http://www.mlsp.kmu.gov.ua/ document/152068/2012.doc.
 3. Про охорону дитинства [Електронний ресурс] : Закон України № 2402-ІІІ від 26.04.2001 р. (із змінами). — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/2402-14.
 4. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей [Електронний ресурс] : Закон України № 2623-ІV від 02.06.2005 р. (із змінами). — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2623-15.
 5. Горобець І. В. Проблеми законодавчого забезпечення державної політики щодо дитячої безпритульності та бездоглядності / І. В. Горобець // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 3 (39). — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. — С. 44.
 6. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства...
 7. Горобець І. В. Механізми державного управління у сфері протидії дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. держ. упр. : 25.00.02 «Механізми державного управління» / І. В. Горобець. — Івано-Франківськ : [б. в.], 2012. — С. 13.
 8. Діти, жінки та сім’я в Україні [Електронний ресурс] : стат. зб. за 2011 р. / [відп. за вип. І. В. Калачова] ; Державна служба статистики України ;. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 9. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства...
 10. Проблеми бездоглядності і безпритульності дітей в Україні [Текст] : Державна доповідь про становище дітей в Україні. — К. : Держ. інст. проблем сім’ї та молоді, 2004. — С. 19–21.
 11. Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства...
 12. П’єша І. В. Соціальна допомога безпритульним та бездоглядним дітям, що надається закладами та організаціями різного підпорядкування / І. В. П’єша // Український соціум [Текст]. — 2007. — № 5/6 (22/23). — С. 49.
 13. 13. Там само. — С. 50, 51.
 14. Там само. — С. 51.
 15. Проблеми бездоглядності і безпритульності дітей в Україні... — С. 29.