Вирішення конфліктів як основа демократизації суспільної свідомості та підвищення ефективності державного управління

Authors: 

М. Задорожна

Розглянуто підходи до розуміння конфліктів та їх значення для суспільної життєдіяльності, а також для функціонування політичної та державно-управлінської систем. Проаналізовано вплив вирішення конфліктів на гуманістичних засадах компромісу на суспільну свідомість і процес її гуманізації. На прикладі вирішення наявного на певний момент конфлікту між гілками влади в Україні продемонстровано конструктивність спроб переговорів між політичними супротивниками.

 1. Данільян О. Г. Політична влада як механізм розв’язання суперечностей у сучасних соціальних системах / О. Г. Данільян // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : наук. зб. — № 1(9). — Х. : УАДУХФ, 2001. — С. 162–188.
 2. .Там само. — С. 44.
 3. .Дарендорф Р. У пошуках нового устрою: Лекції на тему політики свободи у ХХІ ст. [Текст] / Ральф Дарендорф ; пер. з нім. А. Орган. — К. : Вид. дім «Києво- Могилянська академія», 2006. —109 с.
 4. .Данільян О. Г. Політична влада як механізм розв’язання суперечностей... — С. 162.
 5. .Там само. — С.170
 6. .Полосин В. С. Миф. Религия. Государство [Текст] / Полосин В. С. — М. : Ладомир, 1999. — 440 с.
 7. Гірник А. М. Основи конфліктології [Текст] / А. М. Гірник. — К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — 222 с.
 8. Яхно Т. П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. — К. : Центр учбової літератури, 2012. — 168 с.
 9. Слободянюк А. В. Психологія управління та конфліктологія [Текст] : навч. посіб. для практ. та семін. зан. / А. В. Слободянюк. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 120 с.
 10. Бородінов В. Д. Етнополітологія [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Бородінов. — Донецьк : [б. в.], 2008. — 320 с.
 11. Герасіна Л. М. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Герасіна, М. П. Требін, В. Д. Воднік [та ін.]. — Х. : Право, 2012. — 128 с.
 12. Ходаківський Є. І. Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2011. — 664 с.