Інструкція для авторів

Умови публікації в журналі

«Економіка, підприємництво, менеджмент»

1. Стаття має бути оформлена згідно з «Вимогами до статей» , які подаються до журналу «Економіка, підприємництво, менеджмент».

2. До друку приймаються статті, написані англійською мовою.

Для авторів з України наявність експертного заключення (оригінал рецензії провідних фахівців предметної сфери знань) і варіанту рукопису статті українською мовою обов‘язкові.

3.Стаття надсилається до редакції електронною поштою за адресою: I.Yaremko@i.ua заступнику головного редактора: Проф. Яремко І.Й. та оригінал на адресу:

Проф. Яремко І.Й.
Кафедра обліку та аналізу
Національний університет «Львівська політехніка»
вул. С.Бандери,12
79013 Львів Ukraine

4. Публікація статей здійснюється на платній основі відповідно до окремих статей. У разі застосування платної основи автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті.

5. Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати).

6. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку рукопису.замовлення по e-mail.

7. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики

8. Статті публікуються в порядку загальної черги, виходячи з дати надходження статті до редакції. Статті включаються до загальної черги тільки після отримання редакцією підтвердження сплати за публікацію. Сплачені статті розподіляються у найближчі номери, де є вільні місця

9. Після видання кожен випуск журналу публікується на сайті

10. Друк журналу здійснюється 20 травня та 18 листопада щорічно.

Вимоги до статтей, які подаються до журналу «Економіка, підприємництво, менеджмент»

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1.1. До друку приймаються статті, написані англійською мовою, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).
1.2. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог. Такі статті попередньо проходять у редакції перевірку якості перекладу. У випадку невідповідної якості мови стаття повертається.
1.3. Рукопис статті подається до редакції журналу в паперовому варіанті та в електронному вигляді на електронному носії (диск, флешка). Електронний варіант статті повинен повністю відповідати паперовому варіанту. Рукопис має бути підписаний всіма співавторами або відповідальним представником.

2. МЕТАДАНІ
2.1. Стаття обов’язково має містити метадані, до яких відносяться:
- П.І.Б. автора(-ів ) (Обов’язково надається ім’я та прізвище автора (-ів) англійською мовою відповідно до закордонного паспорту або іншого офіційного документу. Це обумовлено необхідністю вірного єдиного написання ім’я та прізвища автора (-ів) в усіх його публікаціях з метою коректного визначення індексу цитування);
- відомості про автора (-ів) (науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, e-mail,(публікується), телефони (ніде не публікується);
- назва статті;
- анотація (Обсяг анотації має складати до 250 слів);
- ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8)
Метадані публікуються в журналі, на сайті журналу та зберігаються у відповідних вітчизняних і закордонних інформаційних та наукометричних базах.

2.2.Після метаданих:
-Текст статті, що включає такі елементи:Постановка проблеми, Актуальність обраної теми, Аналіз останніх досліджень і публікацій, Мета і завдання, Виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, Висновки, де підведені підсумки роботи і перспективи подальших досліджень у цьому напрям.
-Література (На кожне джерело у списку має бути хоча б одне посилання у тексті статті. Посилання на джерела мають відповідати цим джерелам.

3.ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 3.1. Список джерел оформлюється відповідно до одного з найпопулярніших міжнародних стандартів АРА (Americfn Psychological Association (APA) Style).

3.1.1 Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (Americfn Psychological Association (APA) Style)  (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).

3.1.2.Оформити цитування відповідно до стилю АРА можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань:

http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;

http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

3.2.Транслітерація здійснюється залежно від мови оригіналу відповідно до Постанови кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) та вимог наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 р. № 26 (для російської мови).

3.3.Зразки оформлення цитувань у стилі АРА 

http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2017/jun/2851/pravylaoformlennyaspyskivliteraturyreferences.pdf

 3.4. Алгоритм оформлення блоку References:

3.4.1. Транслітеруємо описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

Українська транслітерація:(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php).

Російська транслітерація:(http://ru.translit.net/?account=zagranpasport).

3.4.2. Перекладаємо описи кириличних джерел  англійською мовою.

3.4.3. Редагуємо отримане посилання відповідно до стандарту АРА:

- прибираємо спеціальні позначки в транслітерованому описі («//», «/», «-« , « ; », « : »);

- у квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті та назву джерела англійською мовою;

- розкриваємо англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), залишаючи назву видавництва транслітерованою;

- виправляємо позначення сторінок (замість 12 s. пишемо 12 p.);

- додаємо в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian].

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ
4.1. Статті приймаються тільки у вигляді файлів (текст – у форматі .doc, .docx; графіки, рисунки – у будь-якому графічному форматі для Windows).

4.2.Рукописи приймаються формату А–4,шрифт Times New Roman, через 1,1 інтервали, розмір шрифта 11 (крім назви статті (14)).
Поля: –ліворуч 1,8 см., праворуч – 2,5 см., зверху – 2 см., знизу – 2,7 см., до верхнього колонтитула 1,25 см., до нижнього – 1,6 см., абзац-1 см.
Для набору формул, графіків і таблиць використовують спеціальні програми, вмонтовані у Word for Windows. Скановані рисунки і графіки вставляти заборонено.
У статті не повинно бути переносів слів.

4.3.Кожна стаття повинна мати:
код УДК (вгорі праворуч).

З нового рядка справа ініціали, прізвище- шрифт напівжирний, прямий;

Нижче вказують науковий ступінь та звання автора, а також посада та установа, де працює автор. Нижче зазначають повну поштову адресу установи (з індексом), де працює автор, та електронну адресу автора (E-mail)– шрифт світлий, прямий.

Назва статті великими літерами (шрифт: Times New Roman, розмір — 14), виділяється напівжирним та розміщується по центру).

Під назвою статті подають анотацію мовою статті на 150–250 слів (не менш ніж 12–15 рядків) та ключові слова- напівжирний шрифт, прямий.

У статті мають бути такі необхідні розділи, як постановка проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка мети і завдань, виклад основного матеріалу дослідження і отриманих результатів, висновки і перспективи подальших досліджень,
Нижче Література.

УВАГА! Підрозділи статті виділяють напівжирним шрифтом , шрифт 11

Список використаної літератури -шрифт 11, світлий, курсив.

4.4.Графічний матеріал – рисунки, ілюстрації, схеми, діаграми, усі умовні позначення на них мають бути чіткими та виразними. Слово «Рис. __» та назву рисунку — світлий курсив, по центру.

Під назвою рисунку розміщують джерела посилань.
Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх «шапка» – точно відповідати змістові граф, всі графи шапки повинні бути заповнені.
При використанні таблиць саме слово «Таблиця» розміщують зправа і подають світлим курсивом.

У наступному рядку — назва таблиці, виділена (прямим) напівжирним («шапка» Табл. — напівжирним прямим) шрифтом. Джерела посилань розміщують під таблицею. Не рекомендується розміщувати ілюстровані матеріали (рис., таблиці, схеми) на сторінці перед висновками статті.

5.ВИМОГИ ДО ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАНЬ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

5.1.При написанні статті автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в тексті. Посилатися слід на останні видання публікацій.
5.2.Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке дано посилання.
5.3.Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]….
5.4.Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати.
Загальні вимоги до цитування:
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання.
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, вкінці);
в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами) слід давати відповідні посилання на джерело;

5.5. Посилання на Інтернет-ресурси мають безпосередньо вести до зазначеного документа. Наприклад, у статті йде посилання на якийсь закон України, а як джерело зазначено «www.rada.gov.ua». Це – посилання на головну сторінку порталу Верховної Ради, але не пряме посилання на цей закон. Або посилання взагалі не має ніякого відношення до наведеного документу, а веде, наприклад, на сайт Інтернет-магазину.
5.6.Редакція рекомендує уникати посилань на:
– закони, постанови, інструкції та інші нормативно-правові акти;
– підручники та навчальні посібники;
– праці 7–10-ти і більш річної давності.

6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В РОЗГЛЯДІ СТАТТІ

6.1. Відсутність або неповнота будь-якої складової метаданих.
6.2. Відсутність контактної інформації.
6.3. Відсутність або неповнота поштової адреси.
6.4. Відсутність рецензії (рекомендації, відгуку), засвідчені підписом та печаткою.
6.5. Відсутність УДК.
6.6. Відсутність списку використаних джерел.
6.7. Недостатній обсяг статті.
6.8. Стаття вже була опублікована в іншому виданні (включаючи електронні видання та мережу Інтернет).
6.9. Виявлення у статті плагіату
6.10. Порушення правил цитування.