Редакційна політика

Журнал «Економіка, підприємсництво, менеджмент» є міжнародним науковим економічним виданням, що рецензується, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.

Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є:

 • висвітлення проблем, що пов’язані з регулюванням економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях, прогнозуванням соціально-економічних процесів у суспільстві;
 • сприяння розвитку наук економічного напрямку;
 • підтримка молодих науковців.

Редакційна політика журналу базується на таких принципах:

 • об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
 • висока вимогливість до якості наукових досліджень;
 • подвійне «сліпе» рецензування статей;
 • колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
 • доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
 • суворе дотримання авторських та суміжних прав;
 • суворе дотримання графіку виходу журналу.

Редакція веде систематичну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу журналу та індексів цитування його авторів.

Редакція журналу категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.
Редакція журналу сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної економічної науки.

ПОЛОЖЕННЯ

про рецензування та порядок проходження статей у журналі «Економіка, підприємництво, менеджмент»

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції журналу «Економіка, підприємництво, менеджмент»
2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.
3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті
4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.
5. У рецензії висвітлюються такі питання:

 • чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
 • чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
 • чи має зміст статті певну новизну;
 • чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
 • чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
 • у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.
7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, перерахованих у п. 5 «Вимог до статей».
8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.
9. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.
10. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.
11. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.
12. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на місяць у складі: головний редактор , заступник головного редактора,члени редакційної колегії. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.
13. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.
14. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.
15. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування.

Політика відкритого доступу

Журнал ««Економіка, підприємництво, менеджмент»» дотримується політики відкритого доступу до опублікованого матеріалу, визнаючи пріоритетними принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями задля глобального суспільного прогресу.
Користувачі мають можливість вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати контент з навчальною та науковою метою з обов`язковим зазначенням авторства.