Consulting support of the project management development in conditions of society informatization

https://doi.org/10.23939/eem2015.01.059
Надіслано: Травень 14, 2015
Прийнято: Травень 14, 2015
1
Lviv Politechnic National University
2
Національний університет "Львівська політехніка"

The article justifies the necessity of changing the management paradigm in the emerging information society. It is proved that project management is a determinant factor in cooperation of businesses during globalization. The processes of consulting environment formation as the basis of information support and the expansion of the project management application scope are analyzed. There are proposed measures to improve the project management methodology and to promote its dissemination.

1. Bushuev, S. D. & Bushueva N.S. (2010). Upravlenye proektamy. Osnovy professyonal'nyh znanyj y systema ocenky kompetencyy proektnyh menedzherov (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.1).K.: IRIDIUM
2. Kalenjuk, I. S. & Holjavko N.I. (2009). Sutnist' i pokaznyky efektyvnosti proektu. Naukovyj visnyk ChDIEU,3 (4), 4–13.
3. Kononenko, Y. V. & Kolesnyk M.E. (2012). Optymyzacyja soderzhanyja proekta po kryteryjam prybyl', vremja, stoymost', kachestvo, rysky.Vostochno-evropejskyj zhurnal peredovyh tehnologyj, 1/10 (55), 13–15.
4. Kononenko, Y. V. & Bukreeva K.S. (2010). Model' y metod optymyzacyy portfelej proektov predpryjatyja dlja planovogo peryoda . Vostochno-Evropejskyj zhurnal peredovyh tehnologyj,1/2 (43), 9–11.
5. Kononenko, Y. V. & Repun A.N. ( 2006). Prognoznoe obespechenye razrabotky regyonal'noj programmy razvytyja ynformacyonnyh tehnologyj .Repyn Forum "Vzgljad v budushhee, razvytye Har'kovskogo regyona cherez ynformacyonnye tehnologyy y postroenye ynformacyonnogo obshhestva" Sbornyk dokladov. Har'kov,  56–60.
6. Mazur, Y. J. & Shapyro V.D. (2001). Upravlenye proektamy. Spravochnyk dlja professyonalov . M.: Vysshaja shkola,.
7. Myloshevych, D. (2008). Nabor ynstrumentov dlja upravlenyja proektamy. (E. V. Mamontova,  Trans.).In Neyzvestnogo S.Y. (Eds.),M.: Kompanyja AjTy; DMK Press. 
8. Nozdrina, L. V., Jashhuk V.I. & Polotaj O.I. (2010). Upravlinnja proektamy Pidruchnyk .In L.V.Nozdrinoi (Eds.),. K.: Centr uchbovoi' literatury
9. Razu, M. L.& Voropaev V.Y. (2000). Upravlenye programmamy y proektamy. M.: YNFRA-M.
10. Rach, V. A. (2011) Bazovi polozhennja triadnoi' paradygmy upravlinnja proektamy. Upravlinnja proektamy: stan ta perspektyvy: Materialy 7-i' Mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii'.  Mykolai'v: NUK,  267–270.
11. Rach,V. A., , Rossoshanska O.V. & Medvedjeva M. In Racha V.A. (Eds.). (2010). Upravlinnja proektamy: praktychni aspekty realizacii' strategij regional'nogo rozvytku: navch. posib.. K.: "K. I. S.".
12. Chumachenko, Y. V. & Docenko N.V.  (2011) . Formyrovanye holystycheskoj cennosty ynnovacyonnyh proektov y programm. Shidnojevropejs'kyj zhurnal peredovyh tehnologij, 1/6 (49),13–16.
13. Chuhraj, N. I. (2010). Kooperencija jak strateg ija funkcionuvannja pidpryjemstv na rynku innovacij . Vostochno-evropejskyj zhurnal peredovyh tehnologyj "Yn